فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور رده

ترانه سرودها

ای رفیقــان

ای رفیقــــــــان قهـرمـانـان     جان در ره میهن خود بدهیم بــی مهــابـــا از تــــــن مـــــــا خــون بــریــزد از خــــون مـــــا لالــــه خیـــــزد پـرلالـه و گـل
ادامه مطلب ...

بهارخلق

  در بهار خلق باد پائیزی کی وزد غیر خلق بر لب گرآرد چیزی کی سزد مهر خلق در جان ام فروزان بـاد در دل ام از کیـن خـواهـی تـوفـان بـاد مــن چـریـک فـــدائــی خلـــق ام جـان
ادامه مطلب ...

هماره یاد

زخون جلوه کن ای هماره یاد صبح خونین بهمن به چشمان تو آرمیده شرر زد به مرداب تیره گون خروش خون زقلـب سیــه کــل کشیــده پــر زجوش خون هزاران پرستـوی خـونچکـان به خون
ادامه مطلب ...

فدائی

  فدائی، فدائی فدائی چریک فدائی خلق فدائی، فدائی فدائی فدای رهائـی خلـق ستیزت فروزان و خشم تو سوزان شدت پیشه اندیشه ی تیـره روزان (سلاح ات خروشنده، خون تو جوشنده، عزم تو
ادامه مطلب ...

شانزده آذر

بار دگر شانزدهم آذرآمد و سر به سردر قلوب مردم شعله افکندجنبش دانشجوئی ايرانبه خون شهيداندر ره خلق مانخورده سوگندکه تا آخرين نفرآخرين نفسکوشيم و بشکنيمديوار اين قفسدر ره آزادی
ادامه مطلب ...

آفتاب کاران جنـگل

سراومد زمستون     شکفته بهارونگـل سـرخ خـورشید بازاومد و شب شد گریـزونکوه ها لاله زارن لاله هـا بیـدارنتو کـوه ها دارن گـل گـل گـل آفتـاب و مـی کـارنتوی کوهستـون دلـش بیـداره   تفنگ
ادامه مطلب ...