مرور رده

ترانه سرودها

شهیدان تیر

  بیا تا به یاد شهیدان تیرکه رفتند در پای مرگ و امیدبدان اخترانی که افروختنددل و جان به دامان صبح سپید به پا کنیم پرچم خشم و کین راپی افکنیم

راه صمد

http://fedayi.org/Audio/sorud/Samad.mp3 ای تو پیشاهنگ رفتن در شب سرد زمانه در ارس چون گل نشانده گرمی خونت نشانه ببین صمد که…

بیداران جنگل

http://fedayi.org/Audio/sorud/Bidaran-e_Jangal.mp3 چون بشکفد نیلوفر فردا- در هر افق از سرخ توفان ها- آتش زند شب را…

ای رفیقــان

ای رفیقــــــــان قهـرمـانـان     جان در ره میهن خود بدهیم بــی مهــابـــا از تــــــن مـــــــا خــون بــریــزد از خــــون مـــــا

بهارخلق

  در بهار خلق باد پائیزی کی وزد غیر خلق بر لب گرآرد چیزی کی سزد مهر خلق در جان ام فروزان بـاد در دل ام از کیـن خـواهـی تـوفـان بـاد مــن

هماره یاد

زخون جلوه کن ای هماره یاد صبح خونین بهمن به چشمان تو آرمیده شرر زد به مرداب تیره گون خروش خون زقلـب سیــه کــل کشیــده پــر زجوش خون

فدائی

  فدائی، فدائی فدائی چریک فدائی خلق فدائی، فدائی فدائی فدای رهائـی خلـق ستیزت فروزان و خشم تو سوزان شدت پیشه اندیشه ی تیـره روزان (سلاح
Translate »