مرور رده

اطلاعیه های شورای مرکزی

اول ماه مه ۲۰۲۱(۱۱اردیبهشت ۴۰۰) روز تجلی همبستگی کارگران سراسر جهان و یکصدمین سالگرد برگزاری مراسم…

کارگران مبارز روزتاریخی اول ماه مه فرا میرسد. برغم اوضاع فاجعه  بار ناشی ازتعرض سرمایه داران و صاحبان قدرت و ثروت بر نیروی کار و زحمت و شیوع گسترده
Translate »