اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بازنشستگان تامین اجتماعی برای تجمع در میدان بهارستان فراخوان دادند

بازنشستگان تامین اجتماعی با انتشار یک بیانیه به منظور رسیدن به مطالباتاصلی خود برای تجمع در روز یکشنبه ١۴ دی ماه در میدان بهارستان فراخواندادند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در بیانیه خود نوشتند پس از برگزاری تجمعاعتراضی همزمان در ۱۵ شهر کشورتصمیم گرفته اند تا برای رسیدن به مطالباتاصلی خود تجمعات متوالی در فواصل زمانی برگزار نمایند.

بازنشستگان همسان سازی دستمزدها، بحران های معیشتی، تبعیض وواکسیناسیون عمومی و رایگان را سرفصل مشترک تمامی فعالین و مطالبه گراندانستند.

بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین در بیانیه خود اعلام کردە کە قصد دارندقطارجنبش مطالبه گری را که در ماههای اخیر در شرایط کرونایی تقریبا ازحرکت بازمانده بود را بار دیگر به حرکت در آورند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »