اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

آزادی و دمکراسی در بدیل سوسیالیستی شما چه جایگاهی دارند؟ میزگرد اول(تلویزیون برابری)

تلویزیون برابری: سلسله میزگردهایی پیرامون جایگاه آزادی و دمکراسی واقعی در گفتمان و آلترناتیو سوسیالیستی – میزگرد اول با: آرش کمانگر (گرداننده) ، حسن شمسی (حزب کمونیست) ، یدی شیشوانی (اتحاد فدائیان کمونیست) و حسن حسام (سازمان راه کارگر)
www.tvbarabari.net

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »