اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فرارسیدن  نوروز1398 را به همه کوشندگان آزادی وسوسیالیسم و همه مردم زحمتکش ایران شادباش میگوئیم.

خجسته باد نوروز 1398

فرارسیدن  نوروز1398 را به همه کوشندگان آزادی وسوسیالیسم و همه مردم زحمتکش ایران شادباش میگوئیم.

سال جدید خورشیدی را آغاز میکنیم با امید به اینکه مبارزات توده های زحمتکش مردم درسال جدید به پیروزیهای بیشتری دست یابد.

سالها است که مبارزه و مقابله توده های مردم زحمتکش و آزادیخواه، با نظام ارتجاعی ومذهبی حاکم  یکی از شاخصه های برجسته زندگی مردم درکشورما ایران است. مقابله آزادی با سرکوب و استبداد مذهبی ، مبارزه عدالتخواهانه، دربرابر استثمار و غارت وچپاول ،جدال بین طبقات محروم با طبقه سرمایه دارومافیای قدرت وثروت، مبارزه نو،باکهنه…  چهره ایران را به کشوری که درآن مبارزه  این دواردو همواره  وبشدت جریان دارد، تبدیل کرده است  و اغلب افکارعمومی داخل و خارج ازایران مترصدند که  نتیجه این جدال چه میشود و به کجا میانجامد.

شرکت کنندگان دراین جدال البته محدود به نیروهای اجتمائی داخل ایران نمیشوند، بلکه طبقات اجتماعی  ذینفع در این مبارزات، دارای متحدین منطقه ای وجهانی نیز هستند که تلاش میکنند روند مبارزه  را درراستای منافع استراتژیک خود جهت داده  وهدایت کنند.

دراین نبرد طبقاتی توازن قوا مدام درحال چرخش به سمت نیروهای اجتماعی پیشرواست وسال گذشته جنبش طبقه کارگر چه درعرصه مبارزات اقتصادی و چه سیاسی، گامهای ارزنده ای درراستای استقلال طبقاتی خود به پیش برداشت که بویژه درشعارها ومطالبات کارگران صنایع فولاد و نیشکر هفت تپه تبلور یافت و مورد پشتیبانی سایر زحمتکشان قرارگرفت. زنان برغم تشدید سرکوبگریهای رژیم، اما همچنان سرکش واستوار به خواست های خود پای فشردند ، معلمان ، دانشجویان ،جوانان و زحمتکشان روستا ها و به حاشیه رانده شدگان ، خلقهای تحت ستم واستثمار، هرکدام به اشکال مختلف مبارزه دست زدند ودرمقابل تعرضات رژیم ایستادند ودرموارد زیادی صاحبان قدرت وثروت رابه عقب راندند وگامهای بزرگی به پیش برداشتند.

این واقعیت تلخ که برغم مبارزات درخشان کارگران ، زنان ، جوانان و واقشار مختلف جامعه  درسال گذشته ، مبارزه برعلیه ستم واستثمار وزور وسرکوب به نتیجه مطلوب نرسیده است وهنوز دیو ارتجاع  وحاکمیت مدهب وخرافه  سرمایه سالاران ،برمقدرات مردم حکم میرانند، زره ای ازاهمیت مبارزات درخشان کارگران وزحمتکشان  ودست آوردهای آنها درزمینه کسب آگاهی طبقاتی و به عقب راندن رژیم ارتجاعی وافشای متحدین داخلی و خارجی آن نمیکاهد .

بدون تردید  مبارزات توده های کارو زحمت که از ظلم و ستم و استثمار و زور و سرکوب طبقه حاکم ودستگاه دولتی مذهبی وسرکوبگرآن، جانشان به لب رسیده است، درسال جدید نیز باشدت، آگاهی وگستردگی بیشتری ادامه خواهد یافت. معهذانبرد بین نیروی کار وزحمت و صاحبان قدرت و مکنت که براریکه قدرت سوارند، بدون تشکل و تحزب طبقه کارگر و اتحاد سایرزحمتکشان  به نتیجه مطلوب نخواهدرسید. درسال جدیدجریان گسترش مبارزات زمینه هاوفرصتهای مناسبتر و بیشتری را دراختیار سازمانهای انقلابی، پیشروان کارگری ، دانشجویان ، معلمان و فعالین خلقهای تحت ستم واستثمارمیگزارد تا به کارآگاه گرانه وسازمانگرانه خود درمیان کارگران وزحمتکشان شدت بخشند وآنهارادرمبارزه علیه نظام حاکم  و تحقق خواست هایشان زیر چتر جبهه انقلابی برای سرنگونی نظام حاکم وبرپائی سیستم اقتصادی و سیای واجتماعی نوین مبتنی برشوارها ،متحد کنند.

باآغاز بهار98 همراه با دلپذیر شدن هوا و بردمیدن گل از دل خاک، به افق روشن فردا ی آزادی امید وار باشیم و با تشدید مبارزه برای سرنگونی نظام حاکم، در واقعیت بخشیدن به آرمانهای انسانی و آزادیخواهانه خود گامی به پیش برداریم. باشد تانوروز دلپذیر بهار آزادی ، بار دیگر برگردد وگام درکشور استبداد زده ما نهد که دران هزاران هزار انسان به خاطرآزادی و سوسیالیسم جان فداکرده اند.

نوروزتان پیروزباد!

سازمان اتحادفدائیان کمونیست  28 اسفند 1397

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »