فهرست

بهاران خجسته باد!

فرارسیدن نوروز دل افروزوبهار ۱۳۹۸ رابه همه کارگران وزحمتکشان و به شما خواننده گرامی شادباش میگوئیم….

.. نوروز را فرصتی بشماریم برای به روز کردن خواستهای ،اقتصادی ،سیاسی ، فرهنگی و آزادیخواهانه خود. وفرصتی برای شور ومشورت وتقسیم شادی و غم. فرصتی که از مشکلات زندگی ومبارزه همدیگردرمحیط کار وزندگی خویش آگاه شویم و با کمک ویاری به همدیگر ،به شادی وجشن نوروزخود،جلوه ای تازه ببخشیم.

روابط عمومی

سازمان اتحادفدائیان کمونیست ۲۵اسفند ۱۳۹۷


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

Translate »