اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تکرار سناریوی قتل علیرضا شیرمحمد علی اینبار برای جعفر عظیم زاده

لیلا کارگر

 

تکرار سناریوی شوم درگیری زندانیان جرایم مواد مخدر و خطرناک با زندانیان سیاسی بیش از پیش جامعه را نگران کردهاست

همین یک سال پیش بود که علیرضا شیر محمد علی از جانب دو زندانی خطرناک به قتل رسید و با بازتاب گسترده ی رسانهای، رویکرد قوه قضاییه که جان زندانیان سیاسی برایش کوچکترین اهمیتی ندارد را به جهانیان بار دیگر اثبات کرد

و آیین نامه داخلی سازمان زندانها مبنی بر تفکیک زندانیان و مجرمین خطرناک از زندانیان سیاسی بار دیگر زیر پا  گذاشته شده بطوریکه این قانون بمانند بسیاری از قوانین دیگر بیشتر بازیچه ی دستگاههای امنیتی واقع شده است تاضمانت اجرای عدم انجام آن!!

دستگاه های امنیتی با سناریوی شوم قتل زندانیان سیاسی در واقع میخواهند هم از شر زندانیان سیاسی و فعالین ورهبران کارگری خلاص شده هم اینکه بار قتل آن را به گردن مجرمین دیگر انداخته و بی مبالاتی خود را در عدم تفکیک اینمجرمین که نتایج وحشتناکی  رابه ارمغان خواهد اورد و در واقع علت تامه این جنایت شوم را لاپوشانی کند

غافل از اینکه جامعه ، جامعه ای ترسو ،نااگاه به مساله و ساکنی نیست که نداند شاهرخ زمانیها چگونه و با چه ترفندی درزندان کشته شدند و قطعا افکار عمومی مشرف به سیاستهای قوه قضائیه و مسئولین زندان هستند و سکوت نخواهند کرد

اما چرا این سناریو را برای جعفر عظیم زاده میخواهند پیاده کنند؟؟؟؟

جعفر عظیم زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از امضا کنندگان طومار چهل هزار نفری در اعتراض بهدستمزد ناکافی و خواست افزایش دستمزد واقعی ، و از افشاکنندگان سیاستهای همیشگی خانه کارگر ، شورای اسلامیکار و شورای عالیکار بعنوان نهادهای کاملا ضد کارگری و بخاطر دفاع از شرافت انسانی و سفره و نان کارگر احکام ۱۱سال و ۶ سال زندان دریافت میکند که حکم‌ ۱۱ سالش  برائت میخورد و در حکم ۶سال با همان اتهامات راهی زندان شده وپس از ۶۳ روز اعتصاب غذا در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت های صنفی آن هم در هنگامه ی مرگ با تعهد مسئولینقضایی به رسیدگی ، مرخصی دریافت میکند

پس از اعتراضات سراسری مردمی در دی ماه ۹۶ و مصاحبه های نغزش در اینباره و حمایتهای بی دریغ اش درباره یاعتصابات کارگران هفت تپه  دوباره بازداشت و جهت سپری کردن ادامه ی حکم ۶ سال حبس تحمیل شده  راهی زندانمیشود.

در زندان بخاطر حمایت از کارگران هفت تپه و نیز اعتراض به احکام ظالمانه علیه آنها و کارگران بازداشتی روز کارگرمجددا پرونده سازی و صدور حکم ۱۳ ماه حبس دیگر برایش رقم میخورد

در ادامه ی سریال همیشگی فشار بر شخص جعفر عظیم زاده و نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران برای همسر ایشان نیزپرونده سازی که منجر به صدور حکم تعلیقی ۶ ماه شده است میکنند

و چند نفر ازاعضای اتحادیه ازاد کارگران ایران را در بیشرمی کامل نیز با حکمهای سنگین ۶ سال و ۵ سال به زندانمحکوم میکنند .فشاری که طی این دو سه سال اخیر به انحا مختلف به اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران از یک سو و ازسوی دیگر فشار مضاعفی که  به جعفر عظیم زاده بعنوان دبیر هیئت مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران در زندان آورده انداز چشمان میلیونها کارگر و زحمتکش وانسانهای  شریف و متعهد پنهان نمانده و نخواهد ماند .این سناریوهایی کهمسئولین زندان و قوه قضائیه و سایر دستگاه های امنیتی برای شاهرخ زمانیها و جعفر عظیم زاده ها طراحی کرده اندافکار عمومی را اگاه تر از همیشه و با احساس مسئولیتی بالاتر در مقابل طراحان چنین سناریو هایی وادار بهموضعگیری وحرکتهای اعتراضی خواهد کرد .چرا که کسی در مقابل کشتن عزیزانش در زندان فقط نظاره گر چنین فاجعهای نخواهد بود

۹مرداد۹۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »