اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تشریح سیاست کمیته آذربایجان د ر باره ی مسئله ی ملی

نظر به اینکه ایران کشوری کثیراللمله است که در آن ملل گوناگونی با تنوع فرهنگی، زبانی مختلفی زندگی میکنند و با توجه به این امر که ستم ملی یکی از وجوه ستمهای چند گانه طبقاتی، جنسی و مذهبی رایج در جامعه معاصر ایران میباشد.

جامعه ای که در آن رکن رکین سیاست دولتهای مرکزی درقبال ملل تحت ستم ایران، چه در دوران پهلوی ها و چه در دوران جمهوری اسلامی، تکیه به زور سر نیزه و سرکوب بی پروای ندا های حق طلبانه آنان بوده است؛

نظر به اینکه نگاه شونیسستی نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی به مطالبات ملی و اجتماعی ملل تحت ستم ایران از سویی و همچنین وجود گرایشات عظمت طلبانه و تمامیت گرای پان ایرانیسم در کلیت جناحهای راست خارج از گود قدرت و بخش قابل توجه چپ جامعه، باعث بروز و رشد گرایشات ناسیونالیستی غلیظ، انزواطلبانه و گاها کوته بینانه در بین ملل تحت ستم گردیده است.

کمیته آذربایجان سازمان بخاطرهمین واقعیت عینی موجود درجامعه است که ضمن تاکید بر موضع سازمان درباره برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت تا جدائی کامل مندرج در برنامه سازمان برای تمام خلقها، تحت هر لوا و با هر نوع مرام وبینشی، اعلام میکند که مبارزه با شوونیسم عظمت طلبانه و انواع گرایشات ناسیونا لیستی از اهم وظایف ما در شرایط کنونی میباشد. کمیته آذربایجان اتحاد فدائیان کمونیست دامن زدن به دشمنی میان خلقهای دوست وهمسرنوشت درایران را از سوی هر فرد و نیروئی که صورت بگیرد شدیدا محکوم میکند و برعلیه آن مبارزه خواهد کرد .ایجاد پیوند دوستی و همکاری ومبارزه مشترک برای رهائی از ستم و استثمار وزور وسرکوب درمنطقه را وظیفه خود میداند.

ازنقطه نظر ما حق ملل در تعیین سرنوشت خویش به تعبیر زیبا وحکیمانه ی لنین ” یعنی حق آنها درجدا شدن از مجموعه ملتهای غیر خودی و تشکیل دولت ملی مستقل ” میباشد. و اما تشکیل این دولتهای مستقل و ملی باید در یک شرایط امن، آزاد و دموکراتیک و با اتکا به رای و نظراکثریت ملت یا ملتهای خواهان جدائی، عملی گردد.

تجاوز امپریا لیسم جهانی و صهیونیسم بین المل به کشورهای مختلف و سرنگونی دولتهای مرکزی حاکم برآنها با توسل به قوه ی قهریه و اعطای به اصطلاح خودمختاری به دست نشاندگان بومیش دراین مقوله نمی گنجد ومورد نظر ما نمیباشد. این تجاوزات نقض صریح و آشکار میثاقها، موازین ومقررات بین المللی با هدف تقسیم مجددجهان و ایجاد پایگاهها یی نظامی و پی ریزی اخلالگری و تجاوزات گسترده آتی میباشد.ما تحریکات ملی ودخالت گریهای امپریالیستها وسایر دول درمبارزات خلق زحمتکش آذربایجان برای رهائی از ستم واستثمار و زور وسرکوب و کسب حق تعیین سرنوشت خودرا محکوم میکنیم و مردم بویژه جوانان آذربایجانی را از پیوستن به احزاب وجریانات وابسته به دول امپریالیستی و دول مرتجع منطقه برحذرمیداریم.

کمیته آذربایجان اتحاد فدائیان کمونیست توسل به ارعا ب، زور، تهدید و سرکوب برای حفظ تمامیت ارضی ایران از طرف هرنیروئی را یک عمل ضد انسانی، غیر دمکراتیک و فا شیستی میداند که نتیجه ای جزنفاق، چند دستگی، جنگ و خونریزی درپی نخواهد داشت.

ما بر این باوریم که رهائی کامل انسان تنها زمانی میسر و ممکن میگردد که فرد انسانی در انسانهای دیگرنه مانعی بر سر آزادی بلکه تحقق آرادی خویش را ببیند. این جوهر و عصاره برنامه سازمان و مندرج در آن میباشد.

کمیته آذربایجان با علم و اذعان به این امر که در آذربا یجان علاوه بر اکثریت ترک زبانان، اقلیتهای ملی و پیروان مذاهب مختلف دیگری نیز از دیر باز سکنی گزیده و زندگی میکنند، خواهان وسیعترین و گسترده ترین آزادیهای سیاسی ملی و مذهبی برای همه آنها میباشد.

کمیته آذربایجان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »