اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

کارگران و زحمتکشان باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند

کارگران و زحمتکشان باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند 11اردیبهشت ( اول ماه مه) روز جهانی کارگر فرا رسیده , روز اتحاد و حرکت پر خروش طبقه کارگر , روز فریاد کارگران وزحمتکشان…
ادامه مطلب ...

درباره تشکل های کارگری

درباره تشکل های کارگری در سالهای اخیر کشور ما شاهد یک جنبش همگانی واعتراضات واعتصاباتی تقریبا هر روزه وپراکنده و بدون برنامه ورهبری منسجم بوده است. این اعتصابات حول مسایل مختلف و گاها…
ادامه مطلب ...

مسئله ملی و وظیفه ما!

مسئله ملی و وظیفه ما! همزمان با گسترش مبارزات کارگران وزحمتکشان دانشجویان ومعلمین وروشنفکران ودیگر اقشار جامعه علیه بیش از بیست وپنج سال حکومت جهل وجنایت جمهوری اسلامی ودر…
ادامه مطلب ...