اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تداوم خیزش سراسری به مقاومت کردستان گره خورده است
کردستان راتنها نگذاریم

خیزش انقلابی توده های زحمتکش مردم باپیشگامی زنان که سه ماه قبل ازکردستان آغازو درکوتاه مدتی سراسرایران را دربرگرفت، برغم صدها کشته وهزارن مجروح وزندانی همچنان ادامه دارد .ورژیم
ادامه مطلب ...

تجمع اعتراضی  بخشی از کارگران پروژه ای  پتروشیمی عسلویه درحمایت از جنبش انقلابی، گامی به پیش…

ازصبح امروز18 مهرماه بخشی ازکارگران پروژه ای شاغل درپتروشیمی بوشهر درعسلویه، قبل ازآغازبه کار دریک تجمع اعتراضی با شعاره"مرگ بردیکتاتو - ایرانی با غیرت حمایت حمایت"
ادامه مطلب ...