اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد پنجاه و دومین سالگرد حماسه سیاهکل  وچهل وچهارمین سالگرد قیام بهمن ماه

پنجاه ودومین سالگشت حماسه سیاهکل امسال مصادف است با گسترش اعتراضات ، اعتصابات و خیزشهای انقلابی که کلیت نظام حاکم و دستگاه ستم وسرکوب آنرا نشانه رفته اند . تشدید تضاد میان اقلیت
ادامه مطلب ...

مداح کم داشتیم حالا دارودسته علیزاده هم به آنها اضافه شدند!!

ضرب المثلی است که میگویند "وقتی اب سربالائی برود قورباغه ابوعطا میخواند"  درحالیکه  زنان،جوانان  واقشارمختلف مردم  زحمتکش و بجان آمده ازظلم وستم  وتبعیض و نابرابری  ببیش ازسه ماه است
ادامه مطلب ...

اتحادآزادانه خلق‌های تحت ستم واستثمار دریک فدراتیو شورائی تضمین کننده “یکپارچه ” ماندن…

اخیرا رضا پهلوی، «شاهزاده »ای که پدر وپدربزرگ اش هردو با کودتا و توطئه  قدرت‌های خارجی به تخت نشانده شدند وبیش ازپنجاه سال استبداد وخودکامگی را به حد اعلارساندند وقتی تاریخ مصرفشان
ادامه مطلب ...