اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

یاداشتی از رفیق یدی بمناسبت سالگرد بخون خفتن رفیق سعید سلطانپور منتشره در نشریه آرش

خسته از دویدن های پر هراس روزانه در مخفی گاه نشسته ام و به اخبار رادیو گوش میدهم . ساعت دوازده شب سی ام خرداد 1360 . خبر تیر باران سعید و عده ای دیگر از مبارزین راه آزادی جزو آخرین…
ادامه مطلب ...
Translate »