اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

منشور مطالبات حداقلی، گامی در راه سازماندهی جبهه‌ای انقلابی

اخیرا متنی تحت عنوان «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» با امضاء بیست تشکل و نهاد مدنی و صنفی منتشر شده است. تدوین کنندگان این بیانیه با مقدمه‌ای شامل ارزیابی وضعیت…
ادامه مطلب ...