فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

برنامه یورش نیروهای سرکوبگر به جنبش کارگری وضرورت مقابله با آن !

درهفته های از سوی رژیم جمهوری اسلامی یورش تازه ای به جنبش کارگری آغاز شده است  که نشان از سرکوبی برنامه ریزی شده وسازمانیافته دارد. پرویز سالار وند کارگر ایران خودرو درتاریخ …
ادامه مطلب ...

جوان

جوان          در جبهه هایی که نا برابر بود جنگیدیم    با انفجار هر گلوله                                         پیکره متلاشی انسانها  رفقایمان را دیدیم برای یکدیگر و برای…
ادامه مطلب ...

کارگران و زحمتکشان باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند

      کارگران و زحمتکشان باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند 11اردیبهشت ( اول ماه مه) روز جهانی کارگر فرا رسیده , روز اتحاد و حرکت پر خروش طبقه کارگر , روز فریاد کارگران…
ادامه مطلب ...