فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بعید :

بعید :   نمی دانم سر زمینم را از من تبعید کرده اند و  یا من را از سر زمینم .   این زبان بیگانه خواب های خوب مرا با رنگ های نا آشنا آشنا  می خواهد  …
ادامه مطلب ...