اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد یاد رفیق مسعود احمدزاده

یازدهم اسفند ماه ۱۳۵۰ ۱۰ تنازفدائیان خلق باشعار زنده باد کمونیسم،دربرابرجوخه های اعدام حکومت سرمایه قرارگرفتند .
درآن زمان کمترکسی به این واقعیت پی بردکه جنبش کمونیستی وکارگری ایران چه کسانی راازدست داده است.درست همانموقع که دربیدادگاه های رژیم شاه ، هنگامیکه باورود مردی با چهره ای مصمم وچشمانی ناقد،اما تکیده ازشکنجه ،همه فدائیان به احترام اوازجای برخاستند.کمترکسی میتوانست درک کند که این همه قدرت نفوذ محصول چیست؟ اگرچه آن زمان نام مسعود احمدزاده برهیچکس ناآشنا نبود،ولی رمزقدرت اودرعزمی نهفته بود که تنهاکسانیکه مسعودرامیشناختند  وبا قدرت خلاقه اوآشنابودند،میتوانستند رازقدرت مسعودرادریابند.
رژیم شاه بخوبی میدانست که چه کسی را به جوخه اعدام میسپارد.وچگونه درمقابله بااراده وعزم اودرتمامی عرصه هاشکست کامل خورده است. نه شکنجه ونه هیچ چیزدیگری برلبان ناگشوده مسعودکارگرنیافتاده بود ،اما یک چیزمسلم گشته بود ،دیگرمسعود حتی بعد ازاعدام نیززنده بود.
مسعودسازمانی را پی ریخته بود،جنبشی را برانگیخته بود،حرکتی راسازمان داده بود که رژیم سرمایه قادر به اعدام آن نبود،عزم واراده مسعود،دررگ وپی سازمان چریکهای فدائی خلق تجسم مادی یافته بود. اعدام مسعود،پایان کارنبود،مسعود قدرت ونفوذ خودرا به قدرت ونفوذ کمونیسم درمیان توده ها پیوند زده بودو این همه درسازمان او،دیگر شکفته بود و به ثمر نشسته بود. مسعود تولد دوباره خودرا پشت سرنهاده بود.اوسازمانی را بنیاد نهاده بودکه بانخستین شعله های سرکش قیام توده ها،به بزرگترین سازمان توده های کارگروزحمتکش سراسرایران مبدل شد.
مسعودبادرک این واقعیت که بن بست جنبش کمونیستی ایران درکجاست،باتحلیل علمی ازروند انقلاب درایران وارزیابی از تحولات درهه چهل ،بربسیاری ازنقاط کور جنبش کمونیستی پرتو افکنده ،گشایش نوینی رادرعرصه سازماندهی وحرکت آتی آن ایجادکرد.
به همان اندازه که اعلام موجودیت سازمان اذهان همه را به سوی خود جلب نموده بود ، به همان اندازه انتشار مبانی  تحلیلی آن ازتحولات اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی  جامعه را متوجه خودکرد و به جنبش کمونیستی ایران هویت نوینی بخشید.
امروز یاد مسعوداحمدزاده و یاد تمامی فدائیان کمونیستی که درراه سوسیالیسم جان باختند در مبارزه انقلابی برای محو نظام سرمایه داری و تجدید حیات جنبش کمونیستی ایران تبلورمیابد.مسعود یک راهگشای برجسته و کمونیستی انقلابی بود که فرصت آن را نیافت تا مسیری را که گشوده بود و جنبش کمونیستی را به سمت آن هدایت کرده بود  به بررسی تجربه عملی بنشیند و ودرجمعبندی از نقاط ضعف وقوت آن موانع و بن بست ها را بگشاید.
یادمسعود  ونام مسعود هم چنان برپرچم مبارزه طبقه کارگر ورزم کمونیستهای فدائی و پرلتاریای ایران برای رهائی نقش بسته است . یاداش گرامی باد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »