اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گزارش پایانی کنگره پنجم سازمان اتحاد فداییان کمونیست

کنگره پنجم سازمان درماه های مرداد وشهریور 1389برگزار گردید. بحثهای پیش کنگره قبل از برگزاری کنگره از طریق نشریه سازمان بصورت کتبی انتشار علنی یافته بودند. این مباحث هم زمان در اتاق بحث وگفتگوی سازمان نیز به شکل علنی در معرض بررسی و نقد فعالین جنبش گذاشته شده بودند. کنگره درآغاز با تقدیر و یادآوری خاطره رفقای جانباخته سازمان و تمامی جانباختگان راه سوسیالیسم، با یک دقیقه سکوت کار خود را آغاز کرد. پس از آن رفقای حاضر در کنگره هیأت رییسه نشست را انتخاب کردند و سپس گزارشات سیاسی و تشکیلاتی شورای مرکزی سازمان به کنگره ارائه شد.

یکی از رفقای شورای مرکزی فشرده ای از نکات برجسته این گزارشات را با تحلیلی از اوضاع تاریخی- سیاسی جامعه ایران از لحاظ جامعه شناسی و روانشناسی فضای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی ایران ارائه داد و خلاصه ای از وضعیت و شرایط کاری و معیشتی طبقه کارگر و مکانیسم های اقتصادی و ویژگیهای سیاسی آن، تورم و رکود اقتصادی و انعکاس آن در وضعیت زیستی ومبارزات طبقه کارگر و توده های محروم ایران توضیح داد. در این گزارش به اهمیت باز کردن ویژگیهای جامعه شناسی جنبش های اجتماعی ومبارزات سیاسی ایران و نقش ویژه مذهب قبل و بعد از مشروطه، بافت مذهبی فرهنگ اجتماعی ایران بخصوص در دوران مشروطیت، شرایط اقتصادی – سیاسی و فرهنگی ایران در سالهای اول دهه 50 و ساختارهای قدرت با توجه به چند پاره گی مذهبی و ملی و زمینه ساز بودن روبنای مذهب اسلام که قادر به جمع آوری این چند پاره گی زیر یک پرچم بود،برای دستیابی به یک تحلیل دقیق تر و طبقاتی تر وجامع تر از جامعه و طبعا تدوین یک برنامه کاری مبارزاتی و همینطور در مورد چگونگی و عدم شرایط و موقعیت مساعد برای مبارزات سیاسی حتی مبارزات مدنی در ایران که براندازی قهرآمیز رژیم جمهوری اسلامی راناگزیر میکند،تاکید بعمل آمد و درهمین راستا به ضرورت مطالعات ساختار اقثصادی اجتماعی و تاریخی و فرهنگی ایران تاکید شد.

همچنین چرایی عدم کار آیی قابل انتظار نیروهای چپ و تشکیلات سازمان ما در ایران در رابطه با سازماندهی مبارزات طبقه کارگر و موقعیت اپوزیسیون راست و رفرمیستی، سوار بر موج نارضایتی موجود، مورد بحث وبررسی قرارگرفت( جهت دسترسی به مشروح این بحث به سایت سازمان مراجعه شود).

بعد از ارائه این بحث جلسه به طرح سوالات و پیشنهادات و نقد این گزارش از طرف رفقای حاضر در جلسه پرداخت. موارد و نکات پیشنهادی برای اصلاح گزارش از این قرار بود:

– نامحتمل بودن اقدام نظامی از جانب سرمایه جهانی( مشخصا امپریالیسم آمریکا)

– عدم کفایت یک تحلیل مبسوط بر جنبشهای جاری از جمله جنبش زنان، دانشجویان، ملی … در گزارش

– نپرداختن به ” چه باید کرد” های برنامه ای – سیاسی

– ضرورت توضیح مفصلتری در مورد نقش امپریالیسم در تقویت نیروهای ارتجاعی و حمایت از نقش ابزاری مذهب اسلام به مثابه تلفیق فرهنگی آن با نیازهای سرمایه در منطقه

بعد از دریافت انتقادا ت وپیشنهادات ،کنگره یک هیئت 3 نفره را جهت تدوین اصلاحیه گزارش انتخاب کرد و متن تصحیح شده در پایان جلسه اول کنگره به رای گذاشته شد که به تصویب کنگره رسید.

کنگره در ادامه اجلاس خود به گزارش تشکیلاتی و فعالیتهای بخشها و کمیته های مختلف سازمان در فاصله کنگره قبل تا بحال پرداخت. در سرآغاز این مباحث ابتدا کنگره گرارش شورای مرکزی را در مورد فعالیتهای تشکیلات منظور داشت و سپس مسئولین کمیته های سازمان در مورد فعالیتهای کمیته ها و چشم اندازهای فعالیتها مستقیما به کنگره گزارش دادند. پس از استماع این گزارشات طرح تغییر اساسنامه سازمان مورد بررسی قرار گرفت. کنگره با تاکید بر سانترالیسم دموکراتیک و اینکه موارد مندرج در اساسنامه ناظر اجرایی نقد سازمان از سبک کارهای بوروکراتیک و محفلی رایج در عمده سازمانهای سیاسی و ازجمله طیف اقلیت بوده است و عدول از آن علاوه بر ضربات تشکیلاتی غیرقابل پیشبینی یک عقب نشینی نظری هم هست؛ بر اجرای اساسنامه سازمان پای فشاری کرد و همه رفقا را متعهد به اجرای اساسنامه کرد.

در پایان این بخش از نشست، شورای مرکزی رسما از مسئولیتهای خود استعفا داد که از طرف تمام رفقای حاضر پذیرفته شد.

اجلاس بعدی کنگره حول تصویب قطعنامه های ارائه شده به کنگره متمرکز شد ( جنبشهای بین المللی و منطقه ای – کردستان – کارگری)، اتحادهای طبقاتی، مواضع و برخورد به جنبش توده ای از جمله این موارد بود.

قطعنامه سیاستهای اتحاد بین المللی – منطقه ای به اتفاق آراء تصویب شد.

بحثی که رفقای کمیته کردستان سازمان در مورد حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به کنگره ارائه داده بودند و خواستار موضع گیری کنگره در مورد همکاری با این جریان بودند موضوع دور بعدی بحث کنگره بود. این بحث به اختلاف نظرهایی از جانب رفقا روبرو شد که به نتیجه مورد توافق اکثریت رفقا نرسید و بعد از ارائه بحث موافقین و مخالفین این قطعنامه، دو پیشنهاد ارائه شد به این مفهوم که یک پیشنهاد جهت بررسی مفصلتر، رای گیری در مورد این قطعنامه را به آینده موکول میکرد و پیشنهاد دوم که مبنی بر بلا مانع بودن همکاری با پژاک بود، دوباره به رای گذاشته شد که با اکثریت آراء پیشنهاد دوم به تصویب کنگره رسید.

در دور بعدی قطعنامه درباره جنبش کارگری قرائت شد و بعد از چند دور بحث حول این قطعنامه ، تصمیم گرفته شد که بحث بعد از کنگره ادامه داشته باشد تا رفقا بتوانند حول موارد محوری این بحث به اتفاق نظر برسند.

در اجلاس بعدی کنگره بحث حول ضرورت اتحاد های طبقاتی متمرکز شد ودراین رابطه با توجه به مباحث پیش کنگره وارزیابی از اوضاع سیاسی قطعنامه ای درباره جبهه چپ انقلابی تهیه شد که کلیت آن به تصویب رسید ووارد کردن اصلاحات به کمیسیون منتخب واگذار گردید.

نوشته ای تحت عنوان « سیاست تشریحی کمیته آذربایجان ) برای تصویب از سوی این کمیته به کنگره ارائه شده بود که بعد از یکدوره بحث و ارائه پیشنهادات اصلاحی قطعنامه در کلیت آن تصویب شد و یکی از رفقا مسولیت وارد کردن پیشنهادات مطرح شده را به عهده گرفت.

در جلسه پایانی کنگره اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی و نیز مسئولین کمیسیون مرکزی بازرسی انتخاب گشتند و در پایان با سرود انترناسیونال، کنگره درفضائی رفیقانه به کار خودپایان داد.

کنگره از برخی سازمانها واحزاب انقلابی برای شرکت دراجلاس کنگره بعنوان مهمان دعوت بعمل آورده بود که بدلیل مشکلات پیش آمده نتوانستند درکنگره حضوریابند که با ارسال پیام رفیقانه برای شرکت کنندگان درکنگره ارزوی موفقیت نمودند.

شورای مرکزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست شهریور 1389

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »