اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

گرامی باد ھشت مارس، روز ھمبستگی جھانی بامبارزات زنان

زنان ومردان مبارز!
ھشت مارس امسال مصادف است با چھلمین سالگرد اعتراضات عمومی زنان ایران بھ فرمان اجباری کردن حجاب توسط خمینی کھ متعاقب آن رژیم مذھبی تازه بقدرت رسیده تلاش کرد خیلی ازدست آوردھای مبارزاتی زنان را ازآنھا پس بگیرد.وازآنموقع تاکنون مبارزه ای ھمھ جانبھ و گاه خونین میان جبھھ ارتجاع اسلامی حامی سنت ھای زن ستیز وجبھھ آزادی و برابری زنان درجریان بوده وفرازو نشیبھای زیادی را پیموده است . تاریخ چھل سالھ تعرضات رژیم حاکم و مبارزه و مقاومت زنان و مردان انقلابی وآزادیخواه ایران، مبین این واقعیت است کھ برغم سرکوبگریھای نظام ارتجاعی حاکم وبرغم تمام محدودیت ھای قانونی و غیرقانونی کھ برفضای زندگی زنان حاکم کرده اند، اما زنان مبارز تسلیم نشده و توانستھ اند بھ مبارزه ومقاومت اد امھ داده و پیروزیھای چشمگیری بدست آورند.
بدون تردید خاطره مبارزات 8 مارس 1857 زنان کارگر نیویورک، الھام بخش تظاھرات اعتراضی زنان ایران علیھ ارتجاع مذھبی وزن ستیز تازه بقدرت رسیده ایران درھشتم مارس 1357 بود کھ اینک درتداوم خود زنان کارگرو زحمتکش، مبارزه علیھ ستم و تبعیضات جنسی را با مبارز علیھ ستم طبقاتی تلفیق کرده ودرمبارزه طبقاتی جاری نقش مھمی بازی میکنند. در روز8 مارس 1857 زنان کارگر کارگاهھای پارچھبافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا بھ خیابانھا ریختھ و خواھان افزایش دستمزد ، کاھش ساعات کار و بھبود شرایط بسیار نامناسب کار و رفع تبعیضات جنسی شدند. با اینکھ این تظاھرات با حملھ پلیس سرکوب شد، اما بعد از کوششھای زیاد زنان سوسیالیست، در راس آنھا کمونیست مشھور، کلارازتکین، ھشت مارس بعنوان روز جھانی زن تثبیت شد. و بالاخره در سال ١٩٧۵، یعنی حدود ٩٠ سال بعد .بعنوان روزجھانی ھمبستگی با مبارزات زنان، بھ سازمان ملل نیز تحمیل گردید.
درست است کھ دراین مدت مبارزه برعلیھ تبعیضات جنسی ونابرابری حقوق زنان،برای این جنبش وکل بشریت مترقی دست آوردھای
زیادی در برداشتھ است، اما دربسیاری از نقاط جھان، از جملھ درایران ھنوزبسیاری از خواست ھائی کھ توسط زنان کارگر نیویورک دریکصد و شصت ودو سال قبل مطرح بودند، برآورده نشده است . درخود آمریکا کھ یکی از پرآوازه ترین کشورھای مدعی دموکراسی وبرابری زنان دردنیا است، ھم اکنون طبق آمار سازمان عفو بین الملل از ھرده زن یک نفر در ملاء عام مورد خشونت قرار میگیرد .زنان و دختران از سن 14 سالگی درخانھ وخیابانھا ودرمحیط ھای کار وتحصیل مورد خشونت کلامی و رفتاری جنسی قرارمیگیرندویادربرخی ازایالت ھا درسنین کودکی بھ ازدواج تن میدھند، ھمچنین از ھر 15 زن آمریکایی دو زن در سال ، محل تحصیل و کار خود را تغییر می دھند و علت اصلی آن را آزار ھای جنسی و رفتارھای خشونت آمیز مردان فامیل و محل کار یا تحصیلشان بھ آنھا اعمال میشود ،ذکر میکنند. علاوه بران ده ھا مورد بی حقوقی وتبعیض جنسی و خشونت برعلیھ زنان درآمریکا یکی از مشکلات بزرگ این کشور محسوب میشود .
روشن است کھ درمقایسھ با آمریکا واروپا، کشورھای سرمایھ داری نظیر ایران و افغانستان و کشورھای عربی ونظایر اینھا بھ جھنمی برای زنان درآمده است .میلیونھا زن دراین کشورھا ی جھان بھ بردگی جنسی کشیده میشوند. مردسالاری و کشتار زنان ودختران بدست مردان خانواده ، سنگسار ، شوھردادن اجباری بھ مردان مسن ، بھ کارگرفتن دختران کم سن وسال درکارگاه ھا وکارخانھ ھا ، فروش دختران کم سن وسال بمنظور سوء استفاده جنسی در کاباره ھا و عیاشخانھ ھای کشورھای معظم سرمایھ داری، ھمھ وھمھ بمثابھ تبعات نظام منحط سرمایھ داری بر زنان اعمال میشود . درکشورما ایران نیز برغم تاریخ یکصدسالھ مبارزه زنان برای لغو آپارتاید جنسی، اما ھنوز روشھا وسنت ھای ارتجاعی زن ستیز نھ تنھا از بین نرفتھ است، بلکھ درنتیجھ استقرار حکومت مذھبی، سنت ھای عقب مانده و زن ستیز اسلامی بھ وسیلھ زور سرنیزه دولت قانونیت پیدا کرده است .بنابراین است کھ مبارزات زنان درپیکار علیھ ستم واستثمار وزور وسرکوب نظام سرمایھ داری ودولت مذھبی آن درایران ازجایگاه مھمی برخورداراست وباید مورد پشتیبانی وحمایت افکارعمومی مترقی ایران وجھان قرارگیرد. چراکھ معیار آزادی خواھی وسلامت ھرجامعھ ای درمیزان دفاع از حقوق زنان وبرسمیت شناختن ورعایت آن درعمل .است کھ سنجیده میشود.
بمناسبت چھلمین سالگرد تظاھرات اعتراضی و باشکوه زنان ایران دربرابر اولین نشانھ ھای استقرار رژیم اپارتاید جنسی ،رواست کھ 8 مارس امسال را بنام روزھمبستگی جھانی با مبارزات زنان ایران نام نھاد . چراکھ بخش اعظم زنان ایرانی بویژه زنان جوان وروشنفکر درمبارزه با آپارتاید جنسی با یکی از زن ستیزترین رژیم مذھبی دنیا،درجامعھ ای عمیقا مردسالار مواجھ بوده و درمقابلھ با تعرضات آن مقاوت کرده وازجان مایھ گذاشتھ اند وبرای احقاق حقوق پایمال شده خویش و پایان دادن بھ آپارتاید جنسی فشارھای زیادی را متحمل شده اند. زندان ، شکنجھ ، تجاوز ، اعدام ، روشھا و سیاست ھائی بوده است کھ رژیم جمھوری اسلامی برعلیھ زنان مبارز بکار برده است. اما ھرگز نتوانستھ صدای آزادیخواھانھ وبرابری طلبانھ آنھا را خاموش سازد . سال گذشتھ درمیدان نبرد علیھ جمھوری اسلامی، زنان آزادیخواه ومترقی درپیشاپیش صفوف کارگران ،کارمندان و مردم معترض با شور شعف پایان ناپذیر وشجاعت وشھامت خود بر مرتجعین حاکم ونیز بھ افکارعمومی مترقی دنیا نشان دادند کھ خواھان تغییرات اساسی درزندگی خود ھستند ، از آن جملھ خواھان برافتادن آپارتاید جنسی و محو ھرگونھ نظام مردسالار ھستند. بھ ھمین خاطر ودر پرتو ھمین مبارزات ورشادت ھا است کھ امسال توجھ بسیاری بھ مبارزات زنان ایران جلب شده است و زنان با تشدید مبارزه خود توانستھ اند جنبش آزادیخواھانھ زنان و حقانیت آن را بھ جھانیان شناسانده و افکار عمومی جھان را پشتوانھ ادامھ مبارزات خودسازند.
اما ھشت مارس تنھا برای زدودن و نابودکردن آپارتاید جنسی و سایر تبعیضات علیھ زن محدود نیست ،بلکھ درعین حال برابری حقوق ، بھبود شرایط کار ،لغوکارکودکان ، تامین آزادی بیان وتشکل و تجمع وسرانجام محومالکیت خصوصی بورژوائی برابزارتولید و استثمار انسان ازانسان نیز ھست کھ بعنوان قانون اساسی جامعھ سرمایھ داری، منشا اصلی نابرابری و ستم واستثمار وتبعیض مضاعف برزنان محسوب میشود.
زنان ومردان مبارز !
ھشت مارس امسال را بھ روز اعتراض بھ آپارتاید جنسی در جامعھ وخانھ ومدرسھ ومحل کار وبھ روز مبارزه برای آزادی وسوسیالیسم تبدیل کنیم وبا تداوم مبارزات خود برعلیھ نظام زن ستیز جمھوری اسلامی، یاد زنان و مردان سوسیالیست و مترقی وانقلابی و ھمھ آنانی را کھ جان وھستی خویش را درراه نابودی تبعیضات جنسیتی،- یکی از پلید ترین پیامدھای نظام طبقاتی- نھادند،گرامی داریم.
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست – چھاردھم اسفند 97
5مارس 2019

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »