اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

۸ مارس ، ۱۷ اسفند روز جهانی زن را گرامی میداریم

کمیته تهران

۸ مارس ، ۱۷ اسفند روز جهانی زن را گرامی میداریم

مبارزه زنان همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی مبارزه علیه مناسبات طبقاتی در جوامع و در دوره های تاریخی شناخته میشود، در موارد بسیاری زنان از پیشگامان پیکار علیه نظامهای طبقاتی بوده اند و روز ۸ مارس یکی از بارزترین نمونه های این پیشگامی است .  همانطور که سرمایه داری برای مقابله با مبارزات کارگران  و زحمتکشان از هیچ  اقدام سرکوب گرانه ای خودداری نمیکند، همچنین از هیچ اقدام فریبکارانه ای برای ایجاد شکاف در صفوف کارگران و فرودستان و پراکنده کردن نیروهای انقلابی رو گردان نیست . زنان در جنبش کارگری به عنوان بخش مهمی از نیروی انقلاب همیشه مورد توجه و آماج تبلیغات سرمایه داری قرار داشته و دارند، طرح و برجسته کردن خواسته های رفرمیستی و روبنایی تحت عنوان حقوق زنان و براه انداختن و ترویج  فمنیسم بورژوائی و ارتجاعی که به نوعی صف آرایی زنان در برابر مردان است، از جمله تلاشها و اقداماتی است که برای تضعیف صف انقلاب و پراکنده کردن ارتش سرنگونی طلب و برانداز جنبش کارگری، متوسل شده است .

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بنابر اصول مارکسیسم – لنینیسم، ستم تاریخی مضاعف بر زن را مبتنی بر مناسبات سرمایه داری حاکم بر جامعه دانسته و برآیند آن میشمارد. ما معتقدیم برای حل مساله حقوق زنان باید به سراغ ریشه ( تخاصم با جامعه طبقاتی و مالکیت خصوصی ) رفت و صد البته برای زدودن این مناسبات تولیدی ارتجاعی، باید به زنان طبقه کارگر و فرو دست، آزادی و برابری را در عرصه مبارزه طبقاتی آموزش داد  تا آنان با آگاهی از ستم تاریخی – طبقاتی بر زنان و نیز با آگاهی از حق برابر در جنبش کارگری حضور موثری داشته باشند و برای رهایی از ستم طبقاتی ناشی از چنین مناسبات تولیدی تلاش کنند. و بدین طریق اعلام میکنیم هر گونه تبعیض و ستم جنسی علیه زنان را محکوم کرده و یاد آور میشویم که رهایی زنان در گرو مبارزه و حضور انقلابی آنها در مبارزات کارگران است . به قول انگلس ” ریشه ابتدایی چنین ستمی هم ، همواره مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بوده که در امتداد تاریخیش، فرهنگ حاکم منبعث از آن، ستم بر زنان را در انحاء مختلف باز تولید کرده و بسط داده است و در نظام سرمایه داری و غلبه تولید کالایی، با کالایی نمودن جنسیت زن ، توأمان با استثمار طبقاتی، ستم به زنان به ویژه زنان فرو دست را به اوج خود رسانده ” .

 در خصوص برابری زنان و مردان و رفع تبعیض جنسی، ما تحقق کامل مطالبات زنان را در همراهی با مبارزات کارگری و پیروزی انقلاب سوسیالیستی دانسته و پرداختن صرف به مطالبات روبنایی وفراموش کردن مبارزه همزمان علیه ریشه های تاریخی وطبقاتی تبعیض  علیه زنان را به معنی ایجاد انحراف در مبارزات ضد سرمایه داری کارگران و زحمتکشان میدانیم که جز تضعیف صف انقلاب در برابر ضد انقلاب نتیجه ای به بار نخواهد آورد .

                                                                          سازمان اتحاد فداییان کمونیست – کمیته ایالتی تهران

اسفند ۱۳۹۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »