اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

سرنوشت مطالبات کارگران هفت تپه …

خ.عمواوغلی

اعتصابات کارگران نیشکرهفت تپه که از ۲۶خردادد آغازشده بودوارد پنجمین روز خود شد.اعتصابات کارگران این مجتمع تولیدی وکشاورزی ازمدتها قبل بویژه پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی وبحرانی که متعاقب آن دامنگیر این موسسه شد ،آغازشده وتا به امروزمراحلی مختلفی را طی نموده است .ازاعتصابات درون کارخانه ای گرفته تا اعتصابات تظاهراتی وازخواست پرداخت حقوق معوقه گرفته تا رسوانمودن کلاهبرداری سرمایه داران مالک این مجتمع وازافشای تبانی دولتمردان ومالکین دراختلاص میلیاردی ورشوه خواری مسئولین و درنهایت طرح اداره شورائی این مجتمع بزرگ بوسیله خود کارگران دراین مبارزات مطرح شده اند .درمقابل حاکمیت کارگرستیز دست دردست رانت خواران واختلاس گران با سرکوب وزندان وشکنجه کارگران ودادن وعده وعید های پوچ تلاش کردند تا این اعتصابات را ولو موقتی فروبنشانند.

اما ازپیش روشن بود که دولت وسرمایه داران دراجرای تصمیمات خود کوتاه نخواهند آمد وتمام سرکوبگریها و وعده وعید ها تنها خریدن زمان وجلوگیری از گسترش ورادیکالیزه شدن مبارزات کارگران هفت تپه طراحی شده است . این نیز واقعیت انکارناپذیری است که درشرایط کنونی واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی قانونی بی بازگشت درنظام سرمایه داری ایران محسوب میشود وبرغم افت وخیزها وعقب نشینها درنهایت این سیاسیت اقتصادی بمورد اجرا گذاشته خواهد شد و درنتیجه تعدیل نیروی انسانی یعنی اخراج های دسته جمعی و یا نپرداختن حقوق ودستمزدها وخسته کردن وناامید کردن کارگران یکی دیگراز ترفندهائی است که کارفرماها درتبانی بادولت دردستورروزدارند .

اما مسئله دیگر دراین واگذاریها که به معضلی لاینحل تبدیل شده است،فساد ساختاری درنظام سرمایه داری ایران است. باند بازی ها ورانت خواریها ئی است که برزمینه فساد ارگانهای حاکمیتی این خصوصی سازی هارا ازوضعیت نرمال آن، چنانکه درکشورهای دیگر انجام میگیرد، خارج ساخته و سرمایه داران با تصاحب مفت این مجتمع های دولتی،  به بهانه بازسازی ،مدرنازیاسیون و پرداخت حقوقهای معوقه و اشتغالزائی وغیره  وام های کلانی را اخذ میکنند .و درعمل بجای نوسازی وتجهیز کارخانه وپرداخت حقوقهای معوقه کارگران وکارکنان، این وامهارا در صنایع ساختمان وبرجسازی وتجارت وبورس بازی به مصرف میرسانند وازاین طریق سودهای نجومی بدست میاورند. مجتمع نیشکر هفت تپه نیز همین سرنوشت را پیدا کرد. دراینجا مبارزات متحد کارگران وانعکاس گستره افشاگریهای آنها درجریان اعتصابات وتظاهرات خیابانی  رژیم را به عقب نشینیهائی وادارکرد وبعلاوه مبارزات کارگران تضادهای درونی  باندهای مافیائی رژیم رانیز تشدید کرد وبا عوض شدن رئیس قوه قضائیه  ونشتن رئیسی برصندلی ریاست این قوه که خود ازسرکوبگران معروف به آیت الله قتلعام وسالها معاون این قوه بوده اوضاع کمی تغییرکرد. وی با  شعارعوامفریبانه “مبارزه بافساد” وعدالت خواهی دروغین محاکمه مدیران شرکت نیشکر هفت تپه رادردستورگذاشت.  وردرحالی پز فساد ستیزی وعدالت خواهی را گرفت که هنوز مطالبات کارگران عملی نشده است و ازاین رو کارگران باردیگر باطرح مطالبات خود دست به اعتصاب زده اند.

درپی عدم تحقق مطالبات کارگران و اعتصاب کارگران تمام بخش هفت تپه وتجمع آنها درمقابل دفتر مدیرت، سندیکای  این شرکت نیز باصدوربیانیه ای اعلام کرد که خواست های کارگران “روشنگر چهره دروغ پردازان و مدعیان ریاکار عدالت خواهی است که از یک سو دادگاه محاکمه اسدبیگی و فساد مالی مالکان تحمیلی هفت تپه را به راه می اندازند و همزمان فریاد گرسنگی کارگران هفت تپه را که در این شرایط فقر و فلاکت سه ماه است مزدشان را نگرفته اند، نه تنها با مصادره گوشه ای از دارایی های غارت شده آنان از سوی اسدبیگی نمی پردازند که از هم پاشاندن اعتراض کارگران را با انتشار خبر دروغ تعطیلی هفت تپه هدف می گیرند..

عدالت خواهان ریاکار و رسانه های آنان بدانند که کارگران هفت تپه از بدو اعتراضات شان تا امروز با همه تاکتیک های آنان روبرو شده و ترفندهای آنان را خنثی کرده اند اما از مطالبه گری دست برنداشته اند”

 کارگران اعتصابی هفت تپه علاوه برخواستهائی همچون”دریافت کامل دستمزد های پرداخت نشده فروردین  واردیبهشت ماه، تمدید دفترچه های تامین اجتماعی و درمانی، دائمی کردن قرار داد کارگران نی بر و استخدام آنان، پرداخت حق سختی کار ١۵٠ کارگری  که از اسفند ماه بازنشسته شده اند و  در راس همه لغو خصوصی سازی و پایان دادن به بساط چپاول و یکه تازی آن ” خواستار بازگشت به کار رهبران محبوب خود اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، ایمان اخضری وسالاربیژنی ودیگران هستند.

این باراعتصابات کارگران نیشکرهفت تپه برای رسیدن به مطالبات شان درشرایط حساسی آغاز شده است و درصورت پایداری  واتحاد همه کارگران  میتواند به موفقیت بیانجامد و مانع ازفریبکاری رژیم وایجاد دودستگی وسرکوب آنها بشود.

 اما کارگران پیشرو ورهبران عملی این مجتمع که ازمبارزات طولانی گذشته درسها آموخته اند، باید درجریان این مبارزان به ارتقاء سطح آگاهی طبقاتی کارگران وروشن کردن علت العلل واقعی ادبارآنها یاری رسانند وعلاوه برخواست های مطروحه، خواست بمیه های اجتماعی و حقوق بیکاری همه شمول را که میتواند نیروی وسیع کارگران شاغل وبیکار رانیز متحد کند، تاکید ورزند.این واقعیتی است روشن که کارگران درجریان تحولات اقتصادی و تغییرات مالکیتی و ساختاری درصنایع ومراکز تولید، با سیاست تعدیل نیروی کار مواجه خواهند بود و علاوه برمبارزه مداوم با این پدیده ازطریق داشتن بیمه های تامین اجتماعی وحقوق بیکاری کافی باید زندگی دوران بیکاری خود را تضمین کنند و علاوه برآن کشورما درشرایط حساسی قراردارد و تحق کار،مسکن،ازادی و سایرمطالبات کارگری تنها باسرنگونی انقلابی نظام سرمایه داری متحقق خواهد شد وازاین رودرجریان مبارزات اقتصادی روزمره و درتقابل باسرمایه داران ودولت کارگران پشرو میتوانند باطرح شعارهای عمومی تر  پشتیبانی طیف وسیعتری ازکارگران ، بیکاران ودیگر اقشار زحمتکش و ستم دیده جامعه ازمبارزات خودرا جلب کنند وهژمونی خودرا برجنبشهای اجتماعی موجود تامین نمایند. تجربه ثابت کرده است که سرنوشت مبارزات کارگران هفت تپه دراعتصابات واعتراضات وتجمعات وتظاهرات خیابانی تعیین میشود ونه درسازش ومماشات با سرمایه داران ودولت.  

همانطوریکه سندیکای شرکت واحد دربیانیه اخیرخود اعلام کرده است که” پیروزی کارگران هفت تپه  به حمایت همه جانبه و همبستگی گسترده همه حامیان آزادی و عدالت اجتماعی نیاز دارد” ضروریست که همه جنبشهای اجتماعی انقلابی وآزادیخواه این فراخوان وایده درست سندیکای کارگران شرکت واحد  را بکار ببندند تا باتفاق هم بامحوریت جنبش کارگری این ایده رادرتلاش برای سازماندهی جبهه ای انقلابی برای سرنگونی  نظام حاکم واستقرار سیستم اقتصادی وسیاسی نوین مبتنی برشورا به مادیت بخشیم .بدون تردید طبقه کارگر درراستای مبارزه برای رسیدن به هدف نهائی خود بمثابه نیروی هژمون جبهه انقلابی حامل تمام خواستهای اقتصادی وسیاسی واجتماعی توده های تحت ستم واستثمار وتبعیض ونابرابری  درنظام سرمایه داری منحط  ایران نیزهست.باید با تمام قوا وامکانات ازآن پشتیبانی نمود وبه فراخوان آنها پاسخ مثبت داد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »