درخواست یاری -دعوت به تجمع در تهران برای حمایت از کارگران هفت تپه

نظر به اینکه روز چهارشنبه، سوم دیماه، هیات داوری برای مساله خلع ید از کارفرمای اختلاسگر و فاسد خصوصی درهفت تپه تشکیل جلسه میدهد بدینوسیله فراخوان میدهیم و دست یاری به سوی شما دراز میکنیم که روز چهارشنبه کارگران،دانشجویان، اصحاب رسانه، بازنشستگان و فرهنگیان، تشکلات، فعالین اجتماعی و همه عزیزانی که در تهران هستند وامکان دارند حضور دارند در ساعت دو ظهر در مقابل ساختمان وزارت دادگستری تجمع حمایتی برای حمایت از مطالبهاصلی کارگران هفت تپه یعنی خلع ید از بخش خصوصی برگزار کنند.

مستحضرید که ما در دور اخیر اعتصابات خود بیش از نود روز تجمع اعتراضی برگزار کردیم. میدانید که هیچ گونه فشار وستم قابل تصوری نبوده که بر همکاران و به خصوص نمایندگان ما وارد نکرده باشند: از دستگیری و قطع حقوق و اخراج وشلیک تیر به منزل و آتش زدن خانه و تحمیل خودکشی به همکاران ما و اخراج صدها همکار ما و هرگونه ابزاری درراستای سرکوب مطالبات برحق کارگران هفت تپه.

اکنون وقت آن است که هیات داوری بر اساس شواهد و اسناد بسیار واضح و موجود رای به خلع ید بخش خصوصی فاسدداده و شرکت به را به بخش عمومیدولتی بازگرداند. اما می بینیم که دولت از تمام ابزار خود برای حمایت از این بخشخصوصی استفاده میکند.

بدینوسیله و از آنجا که برای همکاران ما سفر به تهران هم به لحاظ هزینه و بعد مسافت و هم مشکلات کرونایی امکان پذیرنیست از همه افراد، رسانه ها، تشکلات و همه عزیزانی که حامی طبقه کارگر و مشخصا علیه سیاست جنایتکارانهخصوصی سازی هستند و  همیشه به اشکال مختلف از مبارزات کارگران هفت تپه اعلام حمایت کرده اند تقاضا داریم بهدرخواست یاری ما پاسخ مثبت بدهند و در روز چهارشنبه برای اعلام حمایت از خواسته کارگران هفت تپه و تاکید بر صدورفوری رای خلع ید از بخش خصوصی فاسد و اختلاسگر و برای آزاد سازی هفت تپه، در مقابل وزارت دادگستری و درساعت دو ظهر تجمع حمایتی کنند.

زنده باد اتحادزنده باد آگاهی و تشکل

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلفدوشنبه۱ دی ۱۳۹۹

درخواست یاریدعوت به تجمع در تهران برای حمایت از کارگران هفت تپهچهارشنبه سوم دیماهساعت دو ظهر مقابلوزارت دادگستری

لطفا این فرخوان و درخواست یاری را بازنشر دهید. صدای ما باشید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »