اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

کارگران مبارز؛ متحد ومتشکل شوید !

تراکت شماره 2 بمناسبت اول ماه مه (11اردیبهشت 97)-

سال گذشته صدهاهزارنفرازکارگران وزحمتکشان وجوانان ودانشجویان درسرتاسرکشوردراعتراض به وضعیت اقتصادی،اجتماعی ،سیاسی وزیست محیطی ودرمخالفت با رژیم جمهوری اسلامی و جناح ها ودسته جات وابسته به آن، به خیابان ها آمدند وطبقه حاکم وقدرت سیاسی آن را به مصاف طلبیدند.برغم سرکوب بی رحمانه توده های به پاخواسته اما خشم ونفرت کارگران وزحمتکشان همچون آتشی زیرخاکستر بازهم شعله ورخواهد شد.

درچنین شرایطی ،اعتصابات  را  به اعتصابات تظاهراتی تبدیل کرده و به خیابانها و میادین شهرها بکشانید!تا خشم جوانان ، زنان ، بیکاران و نارضایتی درشهرهاوروستاها، همه وهمه مرکز جاذبه خود را دراعتصابات کارگران بیابند!

باید کاری کرد تا کلیه مردم زحمتکش شهر وروستا چشم انداز تحقق مطالبات خود را درتداوم وپیروزی مبارزات کارگران جستجو کرده وگرد رهبران عملی جنبش کارگری حلقه بزنند!

تنها طبقه کارگر است که قادر است مبارزه علیه مافیای قدرت وثروت  ودولت سرکوبگر اسلامی و مصائب ناشی از آنرا آغاز وبه سرانجام مطلوبش برساند !

کارگران  متحد ومتشکل شوید !

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

22فروردین 1397

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »