اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت نوروزی

نوروزکارگران وزحمتکشان  که خاری است درچشم نظام ارتجاعی حاکم ، باید ازحالت  سرگرم کننده خود درآمده ودرکنار شادی و سرور،به فرصتی برای اندیشیدن وتبادل نظر درباره تاریخ پرفراز ونشیب مبارزه علیه ظلم وستم وبی عدالتیهاتبدیل شود. درروزهای خجسته نوروز باید تلاش نوینی را درمیان خانواده ها، بویژه جوانان دامن زد تا بی اعتمادی و بی باوری حاکم براراده ها را زدوده شوند وباتکیه برمیراث گرانبهای مبارزات انقلابی،نسلهای گذشته، بر ترس ووحشت ازقدرقدرتی ارتجاع حاکم درجامعه غلبه کرده ودرسال جدید حرکتهای نوینی را آغازنمود.

دشمنان آزادی و برابری و مافیای حاکم برکشور درتلاش اند سالی دیگر با تشدید ستم واستثمار وگسترش زور وسرکوب، چند سالی برعمر حاکمیت ننگین خود بیافزایند. فرصت گرانبهای نوروز رامغتنم شمرده و با اشاعه آگاهی و  فرهنگ مبارزه ومقاومت  درمیان مردمان کارگر وزحمتکش، بویژه جوانان، چشم اندازپیروزی بر ارتجاع حاکم رادرافق مبارزات  خود بگشائیم.

نوروزتان پیروز باد

روابط عمومی سازمان اتحادفدائیان کمونیست

۲۵ اسفند ۹۷

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »