اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

22بهمن تجلی اتحاد و همبستگی توده ها

                          22بهمن تجلی اتحاد و همبستگی توده ها

   22 بهمن جلوه ای با شکوه از اتحاد و هبستگی توده ها در برابر حاکمیت ظلم و ستم و استبداد , اتحاد و هبستگی برای آزادی و برابری برای اعتراض به فقر و بی عدالتی است . 22 بهمن همیشه تکرار شدنی است و میبایست تکرار شود , تنها پاسخ حاکمیت ارتجاعی و مستبد خیزش و قیام یکپارچه  کارگران و زحمتکشان و توده های تحت ستم است .انچه در روزهای منتهی به 22 بهمن 57 اتفاق افتاد و طومار سالها غارتگری و ددمنشی رژیم شاه را درهم پیچید , بهترین گواه بود براین که در برابر خلقی متحد هیچ نیرویی را یارای ایستادگی نیست , ولیکن آن همه رشادتها و جانفشانیها به راحتی توسط مرتعجعین فریبکاری که در لباسی دیگر ( ولی با همان رسالت رژیم شاه ) ظاهر شده بودند به تاراج رفت , ناکامی توده ها نتیجه نبود رهبری مشخص بود که شرایط را برای عناصر فرصت طلب و در کمین نشسته بورژوازی فراهم کرد تا با تمسک به مذهب و استفاده از توهمات دینی توده ها به اریکه قدرت خزیدند حاکمان جدید با فریاد وااسلاما تمام خواسته ها و آرزوهای توده ها را به کجراه بردند وبه محاق فراموشی کشاندند و با سرکوب خلق ترکمن بنای حاکمیتی سرکوبگر و جانی را پی ریختند که در طی سی سال با جنایات و ددمنشی های بی شمار و چپاول و غارتهای بی حد جمهوری اسلامی را در ردیف حکومتهای کثیف تاریخ بشر قرار دادند .

   حکام جدید در طی این سالها برای ایجاد و تداوم جو رعب و وحشت در جامعه به هر اقدامی دست یازیدند . حال بعد سی سال توده ها بار دیگر دریافتند میباید و میتوانند در برابر حاکمان اسلامی بایستند و خواسته ها و حقوق خود را طلب کنند , وقایع چند ماه اخیر به خوبی گویای این واقعیت است که دیگر نمی خواهند به مانند گذشته ستم واستبداد و فقر و بی عدالتی را تحمل کنند .

   آنچه پیش رواست مرگ محتوم جمهوری اسلامی , در صورت تداوم اعتراضات و برپایی و گسترش اعتصابات کارگری و فلج کردن ماشین اقتصادی و سیاسی رژیم است ولیکن این بار هم بورژوازی فریبکارانه در تلاش است چهره هایی را در لوای وطنپرستی و ناسیونالیسم در صفوف مردم جای دهد تا بتوانند این بار نجات وطن و تشکیل جمهوری ایرانی را سر لوحه مبارزات توده ها قرار دهند . واقعیت این است که آنچه توده ها می خواهند در غالب حاکمیت سرمایه رویایی بیش نخواهد بود و بار دیگر ناکامی و یاس در انتظار مبارزات و جانفشانیهای کارگران و زحمتکشان خواهد بود .

   میبایست با بکار گیری تمام توان با طرد کارگزاران بورژوازی از صفوف توده ها , با طرد عناصر ضد انقلاب از صف انقلاب از تکرار تجربه سال 57 جلوگیری کنیم . با تشکیل و تقویت شوراهای کارگری , با متشکل شدن در کمیته های محلات  گامهای محکم واستواری به سوی 22 بهمنی دیگر , به سوی سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برپایی جمهوری شوراها برداریم .

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی

زنده باد سوسیالیسم

                                                                                           سازمان اتحاد فداییان کمونیست

                                                                                           کمیته ایالتی تهران 19/11/88

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »