فهرست

چهارشنبه, می 20th, 2020

 

پادکست صدای فدائی (مبانی تعیین حداقل دستمزد و”سه جانبه گرائی”درمناسبات کارو سرمایه درایران)

  https://fedayi.org/Audio/s.f/dastmozd.mp3 راه های تماس با صدای فداییایمیل ادرس :seda@fedayi.orgشماره تلفن ، واتس آپ و تلگرام :۰۰۴۶۷۳۸۹۲۴۸۲۳


Zur politischen Situation im Iran: Das Volk rebelliert!

Die politische Situation im Iran ist nach 40 Jahren Herrschaft des islamischen Regimes eskaliert. Millionen von Demonstranten, die heute gegen die Preiserhöhung des Benzins auf die Straße gehen, haben vierzig Jahre lang auf unterschiedliche Art und Weise die Unterdrückung des islamischen Regime erlebt – mit Folter und Verfolgung Andersdenkender, dem acht Jahre andauernden Regierungskrieg zwischen Iran und Irak (1980-88), der über eine Million Opfer gefordert hat, mit der Hinrichtung von über 30.000  politischen Gefangenen, dem Krieg gegen andere Völker im Iran sowie Mord und Militärpräsenz in Kurdistan, mit der Unterdrückungادامه مطلب


Sobre la situación política en Irán

  La situación política en Irán, ha escalado después de 40 años del domino del régimen isálmico,. Millones de manifestantes, que hoy van a la calle para protestar en contra del fraude electoral del gobierno, de una o otra manera vivieron durante 40 años la represíon del régimen isálmico – con la tortura y persecucíon de gente que tenía otra opinión, con los ochos años de guerra entre los gobiernos de Irak e Irán (1980-1988) que causó más de un millón de víctimas, con la execucíon de más de 30.000ادامه مطلب


مبانی تعیین حداقل دستمزد و”سه جانبه گرائی”درمناسبات کارو سرمایه درایران

این متن را به صورت فایل شنیداری پادکست در پایین همین مقاله میتوانید گوش بدهید. مبنای تعیین حداقل دستمزد برای همه کارگران آگاه وپیشرو امر روشنی است که درنظام سرمایه داری نیروی کار کارگر مثل هرکالای دیگری دارای ارزش است.  هرکارگری که کار خود را میفروشد دارای قیمتی است  که شکل پولی بیان این ارزش است  وآنچه که کارگر دراین بازار میفروشد “کارمستقیم او نیست بلکه  نیروی کار اوست که برای مدتی دراختیار سرمایه دار به قیمت معینی گذاشته میشود. این مدت محدود است نمیتواند نامحدود باشد.وگرنه فورا نظام بردهادامه مطلب


Translate »