فهرست

چهارشنبه, مارس 25th, 2020

 

حمید پویا

درباره سرمایه مالی و امپریالیسم

 “سرمایه مالی” دو معنا دارد : ۱- معنای معمول آن که عبارتست از منابع پولی تأمین کننده پول لازم برای فعالیت های سرمایه دارانه در حوزه های صنایع، معادن، ساختمان، کشاورزی، بازرگانی، خدمات اقتصادی، و نیز برای فعالیت های اقتصادی خرده بورژوایی و همچنین خرید وسایل شخصی  مانند خانه توسط افراد. این منابع مالی معمولاً عبارتند از بازار سهام و بانک های خصوصی و دولتی که چنین پولهایی را بطرق مختلف فراهم میکنند. ۲- معنای ویژه تاریخی درارتباط با مفهوم “امپریالیسم” سرمایه دارانه که رودولف هیلفردینگ – یک تئوریسین”کمونیست” اتریشی-ادامه مطلب