فهرست

یکشنبه, مارس 22nd, 2020

 

شبح کرونا برفراز جهان

نزدیک سه ماه ازکشف ویروس کرونا واعلام خطر آن به سازمان جهانی بهداشت توسط چین میگذرد .درطی این مدت کمتر کشوری درجهان است که ازآلوده شدن به این ویروس درامان بوده باشد .گسترش این ویروس درسراسرجهان تاکنون ده ها هزارنفر را آلوده و  هزاران کشته برجای گذاشته است . بنا به گزارش سازمان جهانی بهداشت اکنون اروپا به مرکز اصلی شیوع و گسترش این ویروس کشنده تبدیل شده است . این اپیدمی جهانی بواسطه گستردگی آن نگرانیهای زیادی را بوجود آورده ومیتوان گفت که به دغدغه جامعه بشری تبدیل شدهادامه مطلب


یدی شیشوانی

برای پیروزی راهی جزجنگیدن باقی نمانده است

بهاردل افروز امسال مصادف است با بحران «ویروس کرونا» وبحرانهای ریز ودرشت دیگری که ازپیش موجودند ویا بزودی ازراه خواهند رسید. سال ۹۸ باتمام بحرانها وکشمشکهای طبقاتی واجتماعی وسیاسی اش سپری شد، بدون اینکه به هیچکدام ازآنها پاسخی درخور داشته باشدو اینک کشان کشان بارخود را به سال ۹۹ وامینهد. همانطورکه گذشت ودیدیم، سال گذشته هیچکدام ازوعده های حاکمیت و تلاشهای ملت به جائی نرسید .ازهمان آغاز سال ۹۸ بحران اقتصادی چهارنعل تاخته است، تحریمهای اقتصادی امپریالیسم آمریکا بر دامنه بحران ساختاری اقتصاد ایران افزوده و آنرا عمیق ترکرده است،ادامه مطلب


نشریه کار کمونیستی

نشریه کار کمونیستی اسفند ماه ۱۳۹۸ شماره ۱۷۸

نشریه سیاسی و تحلیلی کارکمونیستی علاوه برانعکاس مواضع ،نظرات وتحلیل های سازمان، انعکاس دهنده مسائل سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه های مختلف نیز هست . تحریریه نشریه از میان مطالب رسیده انتشار مطالبی را انتخاب و درالویت قرارخواهد داد که مستقیما برای این نشریه ارسال شده باشند لذا انتظار داریم انعکاس این مطالب در سایر نشریات و سایت ها با ذکر منبع و نام نویسنده صورت گیرد. از طریق ایمیل ادرس زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با در میان بگذارید .kar@fedayi.org