فهرست

پنج‌شنبه, مارس 19th, 2020

 

فدائیان کمونیست

بمناسبت فرارسیدن نوروز ۱۳۹۹

کارگران وزحمتکشان! نوروزتان دراتحاد وهمبستگی علیه شیوع ویروس کرونا،، ودراتحاد ومبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و رهائی از ستم واستثمار وزور وسرکوب، خجسته باد. نوروز امسال مصادف است با بحرانی عمیق و فاجعه‌بارناشی از شیوع ویروس کشنده کرونا ،بحرانی افزون بر بحرانهای اقتصادی،سیاسی و اجتماعی دیگری است که توده های کارگرو زحمتکش مردم را درچنگال خود گرفتارنموده است.توده مردم مجبورند علاوه برتحمل فشارهای اقتصادی ناشی ازاستثمار وغارت وچپاول صاحبان قدرت وثروت،اعمال سرکوبگرانه رژیم  وفشاراقتصادی تحریمهای امپریالیسم آمریکا ، تبعات فاجعه بار شیوع کرونای ۱۹ رانیز متحمل شوند. امسال بواسطهادامه مطلب


Translate »