فهرست

شنبه, مارس 7th, 2020

 

حمید پویا

درباره مفاهیم ملت و ملت گرایی

   مقاله ” هند در قبضه ناسیونالیست های هندو” نوشته کریستف آفرلوت منتشرشده در نشریه لوموند دیپلماتیک (بزبان آلمانی) مورخ ژوئیه ۲۰۱۹ ، درباره ناسیونالیست های هندو در هند سخن میگوید. من این مقاله را خواندم و توجه ام به بررسی مفاهیم ملت و ناسیونالیسم بطورکلی جلب شد. بشرح زیر به این بررسی می پردازم : ۱- ملت متشکل از گروه نسبتاً وسیعی از افراد است که این چهار اشتراک معین  بالنسبه پایدار را بترتیب اهمیت دارا هستند : – در مرتبه نخست اشتراک در سرزمین بمثابه کشورشان – درادامه مطلب


Translate »