فهرست

سه‌شنبه, فوریه 18th, 2020

 

رفتن به پای صندوق های «رای» بمنزله تایید سرکوبگری وغارتگری رژیم جمهوری اسلامی است

رفتن به پای صندوق های «رای» بمنزله تایید سرکوبگری وغارتگری رژیم جمهوری اسلامی است

توده های مردم زحمتکش ایران ؛ کارگران ، زحمتکشان ، زنان ، جوانان ، دانشجویان.. چندروزی بیشتر  به موعد برگزاری «انتخابات»  مجلس شورای اسلامی ایران باقی نمانده است . بلندگوهای  مراکز تبلیغاتی و رسانه ای جمهوری اسلامی  ازمدتها قبل تبلیغات خودرا حول «انتخابات» بمنظور داغ کردن تنور آن  تشدید کرده اندو ازطرف منتصبین نظام برای جلب آرا، درگوشه وکنار کشور سیرک های مضحکی براه افتاده است.اگر درگذشته به قصد عوامفریبی ،نسبت به «آزاد» بودن ا«نتخابات» اطمینان میدادند، امروزکه حنای آنها رنگ باخته وتوده های زحمتکش مردم دراعتصابات کارگری واعتراضات گستردهادامه مطلب


Translate »