فهرست

دوشنبه, فوریه 17th, 2020

 

حمید پویا

درباره حزب چپ آلمان و مسئله حمایت از حیوانات

قبل از هر چیز باید توجه داشت که در برنامه اساسی یعنی در “برنامه پایه ای” جدید تصویب شده در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱  این حزب حتی اشاره ای هم به امر حمایت از حیوانات و مبارزه علیه ستم بر حیوانات نشده است. درحالیکه هر فردی که ترقی خواه باشد یا انسانی فکرکند طبعاً انتظاردارد که مسئله حمایت از حیوانات نیز باید نسبتاً بطوراساسی و جدی در چنین برنامه یک حزب باصطلاح چپ مورد توجه قرارگیرد. در برنامه حزب چپ آمده است : ” ما برای یک تغییر جهت سیاستادامه مطلب


Translate »