فهرست

پنج‌شنبه, فوریه 13th, 2020

 

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق اردشیر صیادی

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق اردشیر صیادی

خبرتاسف باردرگدشت ناگهانی رفیق اردشیرصیادی سامان، درشهرهانوفرآلمان همه رفقا ودوستان اورا درغم اندوه فروبرد .باورکردن اش سخت وفقدانش تحمل ناپدیر بود. او یک روزقبل از آن مشتاقانه منتظر روز شنبه بود تادوستان ورفقاوهمرزمان دیرینه اش برای شرکت درچهل ونهمین سالگرد حماسه سیاهکل گردهم بیایند و او باچهره همیشه خندان اش باآنها دیداری تازه کند و رفقائی که مشتاق دیدار او بودندتاازسرچشمه زلال انسانیت ومهربانیهایش بنوشند . رفیق اردشیرازمبارزان قدیمی و جهره آشنای مردمان زحمتکش شهرسامان بود .اودرنوجوانی بادرک تحولات اجتماعی  ایران درمقطع قیام پنجاه هفت به صفوف هواداران سازمان چریکهایادامه مطلب