فهرست

پنج‌شنبه, فوریه 6th, 2020

 

یدی شیشوانی

نامه سرگشاده به طیف سچفخا اقلیت و همه فدائیانیکه به آرمانهای انقلابی، آزادیخواهانه وسوسیالیستی بنیانگذاران سازمان پایبندند.

سلام ودرود برشما ازسالها قبل چه دردیدارهای حضوری وچه ازطریق نامه و پیام ازداخل وخارج ازکشور و چه درجلسات متعددی که بمنظورشکل دادن به همکاری نیروهای چپ وکمونیست تشکیل میشد ومن درآن جلسات حضورداشتم، ازطرف خیلی ازرفقا، فعالین جنبش وخانواده ها سٶال میشد کە این همه انرژی برای تشکیل سه اتحاد چپ کارگری، اتحاد انقلابی وشورای نمایندگان احزاب وسازمانها و.. گذاشته‌اید، چرا برای اتحاد نیروهای وسیع فدائی که علاوه برچند سازمان، نود درصد «منفردین»راتشکیل میدهند ودربسیاری ازمجامع و حرکت های داخل وخارج حضوردارند، هیچ اقدام موثری صورت نمیگیرد. گفته میشدادامه مطلب


Translate »