فهرست

دوشنبه, فوریه 3rd, 2020

 

دیدگاه ها

      درباره جنبش های توده ای بدون اهداف توده ه ای[۱]

این مقاله شامل مطلب کوتاهی درباره جنبش هایی است که توده ها ی طبقات کاملاً فرودست در آنها  وسیعاً یا منحصراً شرکت دارند ولی اهداف اجتماعی خود آنان درشان دنبال نمیشود. چنین جنبش هایی توسط توده هایی انجام میگیرند که بطورنسبی ناآگاه یا به بیان دیگر دارای آگاهی کاذب و نادرست نسبت به جریانهای سیاسی و فکری ای هستند که آنان را هدایت ورهبری میکنند ولی نسبت به خواست ها  و اهداف آنان بیگانه میباشند. چنین گمراه شدن این جنبش های باصطلاح توده ای یا چنین به شکست منتهی شدنادامه مطلب


نوشین شفاهی

انقلاب،مبارزه مسلحانه، و خشونت

در یک جامعۀ طبقاتی، انقلاب و سوسیالیسم یک امر اجتناب ناپذیر است و همانطور که مارکس گفت جبر تاریخ تغییر نظام اقتصادی را یک واقعیت حتمی میکند. بسیاری از کسانی که انقلاب را یک ضرورت ندانسته و به تغییرات تدریجی و بزعم آنان “مسالمت آمیز” اعتقاد دارند، انقلابیون را خشونت گرا و خودِ انقلاب را امری خشن تعریف میکنند. موردی که بسیار مطرح میشود این است که اگر انقلاب جبر تاریخ است چرا انقلابیون باید در پروسۀ آن شدیدا دخالت کنند؟ بزعم اینها وقتی که المنت دخالتگری خواه ناخواه موجدادامه مطلب


سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

گرامی باد چهل ونهمین سالگرد حماسه سیاهکل

دردهه سیاه ۱۳۴۰ که استبداد وخفقان آریامهری برگستره ایران سایه افکنده بود وصدای هرآزادیخواهی  درگلو خفه میشد وهرگونه تشکل وتحزب وتجمع اعتراضی را با سرکوب بی رحمانه جواب میدادند وزندان و شنگنجه واعدام به رویه معمول دستگاه ستم گر واستثمارگر حاکم بدل شده بود، عده ای از جوانان کمونیست با جمعبندی از وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه  وتدوین تئوری مبارزه مسلحانه ، سرانجام در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ با حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل  ،آغاز مبارزه مسلحانه  علیه رژیم شاه و کل نظام ارتجاعی حاکم برایران را اعلام نمودند. هدف ازدستادامه مطلب


Translate »