فهرست

چهارشنبه, ژانویه 8th, 2020

 

سالی که گذشت

درآستانه ورود به سال ۲۰۲۰  جهان نظاره گر  جنب و جوشی  است که  دراغلب  کشورها و شهر های مهم جهان برپا شده است . چراغانی  میادین شهر ها ، برنامه های مختلف تلویزیونی ، رد و بدل شدن میلیاردها کارت تبریک،  فضا ی مه آلود و پر بیم و هراس ناشی ازتداوم بحران سرمایه داری ، جنگ و بی خانمانی و بیکاری و گرانی  واعتراضات عمومی کارگران وزحمتکشان دراقصی نقاط جهان را موقتا به تسخیر درآورده است . فضائی پر از بیم و امید و شادی  و اندوه  که سرانجامادامه مطلب


نشریه کار کمونیستی نیمه اول دی ماه ۱۳۹۸ شماره ۱۷۴