فهرست

دوشنبه, آگوست 12th, 2019

 

بر‌آمد جنبش‌های زنان و سوژه‌های نوین ضد‌سرمایه‌داری

جنبش‌های زنان در جهان تحولات مهمی را از سرمی گذرانند.جهانی شدن سرمایه و گسترش فزاینده آن و سیاست‌های نئولیبرالی، زمینه سازتغییرات ساختاری‌‌‌ در شرایط اجتماعی و موقعیت طبقاتی زنان شده واین شرایط  به جابجایی‌های مهم و تغییر شیفت در جنبش‌های زنان منجر شده است. جنبش زنان در اروپا و آمریکا که از اواخردهه هفتاد با پروژه‌های نئولیبرالی و سیاست ادغام  در ساختار سرمایه‌داری و هژمونی دیسکورس‌ پسامدرنیستی رو به افول نهاده بود، در سال‌های اخیرآرام آرام در اشکال نوینی سربلند می‌کند.به موازات آن، جهان گستری سرمایه و ورود فزاینده‌ی زنانادامه مطلب


اُپوزیسیون و فعالیت فرهنگی(۲)

در بخش اول این نوشته، اشاره ای شده بود به کم توجهی / بی توجهی نیروهای اپوزیسیون و بویژه بخش انقلابی آن به مهم دانستن ِفعالیتهای فرهنگی در میان ایرانیان خارج کشور. گفته شد که بنظر نمیرسد گرامی داشتن و اجر نهادن به هنرمندان به خصوص در زمانی که آنان در قید حیات هستند جایی در لیست برنامه ها و فعالیتهای این نیروها داشته باشد. همچنین ادعا شد که هنر و هنرمندان تنها و چنانچه در خط و مسیر حرکت سازمانها و احزاب سیاسی باشند مورد توجه آنان قرار گرفتهادامه مطلب