فهرست

یکشنبه, ژوئن 2nd, 2019

 

«رهبرما نابغه است» طنز/ طنناز ممدقلی زاده

دراین وانفسای فساد و رانت خواری و اقتصاد درحال فروپاشی و بیکاری و هزار ویک  مشکل اقتصادی وسیاسی و اجتماعی من هم کر وکور ولال  واقعا مانده بودم که این همه لغت ها واسامی خارجی را که وارد زبان شیرین فارسی شده است راچه کنم که درحرف زدن دچارلکنت زبان نشوم ودرنوشتن مجبورنباشم چیزی را که خود ازمفهوم آن بی اطلاعم به مخاطبم قالب نکنم . تااینکه رهبر معظم  که همه مشکلات را« بااشاره یک انگشت حل» میکند بدادم رسید ایشان که برغم مشکلات عدیده کشور حواس اش به همهادامه مطلب


Translate »