فهرست

چهارشنبه, خرداد ۱ام, ۱۳۹۸

 

درباره تشدید تضادهای امپریالیسم آمریکا بارژیم جمهوری اسلامی

مدتی است که تنش بین جمهوری اسلامی وامپریالیسم آمریکا رو به تشدید نهاده است.آمریکا با وارد کردن سپاه پاسداران به لیست تروریستی خود و متعاقبا اعزام ناوگانهای جنگی «آباهام لینکلن» و ناوجنگی«یو اس اس آرلینگتون» و بمب افکن های غول پیکر  ب ۵۲آمریکا به خلیج فارس و اعلان ها و اخطارهای شدید الحن مقامات آمریکائی، به سران جمهوری اسلامی، این تشنجات را به فاز جدیدی وارد کرده است. دوطرف درحال رجزخوانی علیه همدیگرند. رسانه های گروهی و«صاحب نظران» گمانه زنی های مختلفی را پیشبینی میکنند که از احتمال درگیریهای نظامیادامه مطلب