فهرست

یکشنبه, می 12th, 2019

 

جهان بینی یا ایدئولوژی بازتاب آرمانی مناسبات انسانها با یکدیگر و با طبیعت ( در ذهن آنان ) است، بیانگر نگاه و نگرش آنان نسبت به همه امور جهان از دیدگاه نفع و خواست و آمالشان است. همانطورکه دیده میشود، جهان بینی تمامی عرصه های طبیعت و جامعهُ بشری را شامل میگردد ؛ و لذا همهُ امور مرتبط با زندگی بشر مشتمل بر شش قلمروی فلسفی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اخلاقی، و هنری و ادبی، در سطح نظری و عملی ، را دربرمیگیرد.

یک بازبینی از ماتریالیسم ودیالکتیک


Translate »