فهرست

شنبه, فروردین ۳۱ام, ۱۳۹۸

 

نگاهی به مهمترین چالشهای طبقه کارگر ایران درسال گذشته و برخی مطالبات وشعارهای ضروری

اول ماه مه  بمثابه روز  تجلی همبستگی کارگران سراسر جهان هرساله در کشورهای مختلف جشن گرفته میشود.میزان مشارکت کارگران و طرح شعارها و مطالبات آنها بستگی به شرایط مبارزه کارعلیه سرمایه ونیز به این مربوط میشود که کارگران آن کشور تا چه حدی از آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی  برخوردارهستند. برخورداری از این معیار ها که بی شک از پروسه مبارزاتی و افت خیزهای آن سرچشمه میگیرد ،تعین کننده استحکام نظری و عملی طبقه کارگر آن کشور و تجلی مبارزات آنها در سالهای گذشته بویژه یکسال گذشته میباشد.صد البته نباید شرایطادامه مطلب


درباره حداقل دستمزدهای امسال

  براساس تصمیم شورای عالی کار و با تمهیداتی که از اواخر نیمه دوم سال ۹۷ تدارک دیده شد،  حد اقل دستمزد کارگران تنها تا سقف ۴۰۰ هزارتومان افزایش یافت. طبق این مصوبه که دراواخر سال گذشته اعضای شورا روی آن توافق کردند، حد اقل حقوق کارگران درسال جاری  به یک میلیون و ۵۱۷ هزار افزایش یافت . اسفند سال گذشته حد اقل دستمزد یک میلیون و۱۱۲ هزار تومان بود. اعضای ضد کارگری این شورا قاعدتا تصمیمات خود را براساس قانون کار میگیرند که بر اساس آن  میزان افزایش دستمزدادامه مطلب