فهرست

سه‌شنبه, مارس 19th, 2019

 

تراکت نوروزی

نوروزکارگران وزحمتکشان  که خاری است درچشم نظام ارتجاعی حاکم ، باید ازحالت  سرگرم کننده خود درآمده ودرکنار شادی و سرور،به فرصتی برای اندیشیدن وتبادل نظر درباره تاریخ پرفراز ونشیب مبارزه علیه ظلم وستم وبی عدالتیهاتبدیل شود. درروزهای خجسته نوروز باید تلاش نوینی را درمیان خانواده ها، بویژه جوانان دامن زد تا بی اعتمادی و بی باوری حاکم براراده ها را زدوده شوند وباتکیه برمیراث گرانبهای مبارزات انقلابی،نسلهای گذشته، بر ترس ووحشت ازقدرقدرتی ارتجاع حاکم درجامعه غلبه کرده ودرسال جدید حرکتهای نوینی را آغازنمود. دشمنان آزادی و برابری و مافیای حاکمادامه مطلب


فرارسیدن  نوروز۱۳۹۸ را به همه کوشندگان آزادی وسوسیالیسم و همه مردم زحمتکش ایران شادباش میگوئیم.

خجسته باد نوروز ۱۳۹۸ فرارسیدن  نوروز۱۳۹۸ را به همه کوشندگان آزادی وسوسیالیسم و همه مردم زحمتکش ایران شادباش میگوئیم. سال جدید خورشیدی را آغاز میکنیم با امید به اینکه مبارزات توده های زحمتکش مردم درسال جدید به پیروزیهای بیشتری دست یابد. سالها است که مبارزه و مقابله توده های مردم زحمتکش و آزادیخواه، با نظام ارتجاعی ومذهبی حاکم  یکی از شاخصه های برجسته زندگی مردم درکشورما ایران است. مقابله آزادی با سرکوب و استبداد مذهبی ، مبارزه عدالتخواهانه، دربرابر استثمار و غارت وچپاول ،جدال بین طبقات محروم با طبقه سرمایهادامه مطلب


بهاران خجسته باد!

فرارسیدن نوروز دل افروزوبهار ۱۳۹۸ رابه همه کارگران وزحمتکشان و به شما خواننده گرامی شادباش میگوئیم…. .. نوروز را فرصتی بشماریم برای به روز کردن خواستهای ،اقتصادی ،سیاسی ، فرهنگی و آزادیخواهانه خود. وفرصتی برای شور ومشورت وتقسیم شادی و غم. فرصتی که از مشکلات زندگی ومبارزه همدیگردرمحیط کار وزندگی خویش آگاه شویم و با کمک ویاری به همدیگر ،به شادی وجشن نوروزخود،جلوه ای تازه ببخشیم. روابط عمومی سازمان اتحادفدائیان کمونیست ۲۵اسفند ۱۳۹۷