فهرست

جمعه, مارس 8th, 2019

 

گزارشگر

فیلم/ تجمع و تحصن فرهنگیان مقابل اداره آموزش و پرورش کرمانشاه با شعار: «تضعیف فرهنگیان، خیانت است به ایران»

فیلم/ تجمع و تحصن فرهنگیان مقابل اداره آموزش و پرورش کرمانشاه با شعار: «تضعیف فرهنگیان، خیانت است به ایران»


گزارشگر

فیلم/ تظاهرات اعتراضی بازنشستگان در اصفهان

گروهی از بازنشستگان «فولاد اصفهان» روز چهارشنبه (۱۵ اسفند) علیه دولت دست به راهپیمایی اعتراضی زده‌اند. این افراد در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات‌ و حقوق خود دست به این حرکت اعتراضی زده‌اند. در فیلم‌های منتشر شده از این حرکت اعتراضی شنیده می‌شود که گروهی شعار می‌دهند: «حسین حسین شعارشون دروغ و دزدی کارشون» و «فریاد فریاد از این همه بیداد.»


اعلامیھ مشترک بھ مناسبت ٨ مارس روز جھانی زن

امـسال در شـرایطی بـھ ٨ مـارس روز جـھانی زن نـزدیک می شـویم کھ تـداوم بحـران جـھانی سـرمـایھ داری و پیامـدھـای آن در چـند دھـھ اخیر بـھ طـور بی سـابـقھ ای بـر ابـعاد فـقر، بیکاری، و نــابــسامــانیھای اجــتماعی افــزوده اســت و ھــمھ جــا زنــان را در صــف اول اخــراج و بیکار سـازی، کاھـش دسـتمزد و محـرومیت از خـدمـات اجـتماعی قـرار داده اسـت. از سـوی دیگر تشـدید نـظامیگری، خـشونـت، جـنگھا و درگیریھـای داخـلی و پـایگیری و رشـد گـروه ھـای ارتجاعی مذھبی، پدر سالاری و کنترل جنسیتی را تشدید کرده است. جـمھوری اسـلامیادامه مطلب


گرامی باد ھشت مارس، روز ھمبستگی جھانی بامبارزات زنان

زنان ومردان مبارز! ھشت مارس امسال مصادف است با چھلمین سالگرد اعتراضات عمومی زنان ایران بھ فرمان اجباری کردن حجاب توسط خمینی کھ متعاقب آن رژیم مذھبی تازه بقدرت رسیده تلاش کرد خیلی ازدست آوردھای مبارزاتی زنان را ازآنھا پس بگیرد.وازآنموقع تاکنون مبارزه ای ھمھ جانبھ و گاه خونین میان جبھھ ارتجاع اسلامی حامی سنت ھای زن ستیز وجبھھ آزادی و برابری زنان درجریان بوده وفرازو نشیبھای زیادی را پیموده است . تاریخ چھل سالھ تعرضات رژیم حاکم و مبارزه و مقاومت زنان و مردان انقلابی وآزادیخواه ایران، مبین اینادامه مطلب