فهرست

چهارشنبه, مارس 6th, 2019

 

کدام رسوایی و رسوایی برای که و چه جریان و حکومتی !!!!؟؟؟

این روزها انتخاب یکی از قضات جلاد را به ریاست قوه قضاییه رسوایی نامیده و همه نشریات و تلویزیون ها و حتی سایت ها درباره ان سخن می گویند چنان که گویی حکومت ابرو دار و متینی به اشتباه فردی نادرست را در جایگاهی درست قرار داده است و چنان که گویی دیگر افراد در راس این حاکمیت سابقه جنایی علیه توده های در بند ایران ندارند.! حکومتی که از ابتدای به روی کار امددن خود با تقویت و ابقا کردن ساواکیان این شکنجه گران دیروز و تبدیل انها بهادامه مطلب


تسلیت بمناسبت درگدشت رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم)

با کمال تاسف  رفیق گرامی وکمونیست باسابقه  دکترعلی صادقی (کاک ابراهیم)  صبح روز دهم اسفند ماه  ۱۳۹۷برابربا اول مارس ۲۰۱۹  زندگی پربارش را بدرود گفت. رفیق ابراهیم نوجوانی خودرا با فعالیت درسازمان جوانان حزب توده آغازکردو بعدازادامه تحصیل و اخذ دکترای فزیک درسویس وفرانسه ، تمام زندگی خود را وقف مبارزه درراه تحقق آرمانهایش نهاد. او قبل از قیام بهمن ماه مدتی برای آموزش در کوبا وچین به سر برد و هنگام بازگشت از چین در مرزافغانستان دستگیر و تا مقطع انقلاب درزندان بود.  کاک ابراهیم درجران قیام بهمن ۵۷ادامه مطلب


ازفراخوان «کارزار سه روزه مبارزه علیه خشونت دولتی ،اجتماعی،و خانگی برزنان »حمایت میکنیم

درآستانه ۸ مارس، روز جهانی زن  اکسیونهای مختلفی در ایران وسراسر جهان توسط زنان ومردان مبارز برعلیه آپارتاید جنسی و بی حقوقی زنان، قوانین وسنت های ارتجاعی زن تیز و مردسالارانه  برگزار میگردد.  دراین رابطه «کارزار سه روزه مبارزه علیه خشونت دولتی ،اجتماعی،و خانگی برزنان » تظاهرات سه روزه ای را درکشورهای آلمان، هلند و بلژیک فراخوان داده است  واز همه  افراد ، احزاب  ، سازمانها  و مجامع  انقلابی و مترقی وآزادیخواه درخواست نموده اند دراین تظاهرات شرکت کنند. ما ضمن پشتیبانی وشرکت درتظاهرات «کارزار سه روزه مبارزه علیه خشونتادامه مطلب


Translate »