فهرست

پنج‌شنبه, فوریه 7th, 2019

 

در چهلمین سالگرد قیام بهمن وچهل و هشت سال بعدازحماسه سیاهکل،مشکل همچنان باقی ست!

۴۸ سال قبل وباتوجه به اوضاع اقتصادی اجتماعی وسیاسی ایران دردهه ۴۰ این سئوال مطرح بود که بادرنظرگرفتن فاصله میان پیشرو وتوده و فضای سرکوب و خفقان ورعب ووحشتی که برکشورحاکم است، عناصرپیشرو و جریانات انفلابی چگونه میتوانند فضای سرکوب وترس وخفقان حاکم را شکسته و جدائی بین عنصرعینی و ذهنی را برطرف کرده ودر ارتقاء سطح آگاهی و تشکل ورزمندگی توده های مردم تقش موثربازی بکنند وتوده هارا به سمت مبارزه برای تغییرات بنیادی  دراوضاع اقتصادی واجتماعی ایران سوق دهند؟ درپاسخ به این سئوال بود که تئوری مبارزه مسلحانهادامه مطلب