فهرست

مارس, 2018

 

پیام نوروزی سازمان اتحادفدائیان کمونیست

 کارگران و زحمتکشان– بهاربا تمام جلوه هایش ازراه میرسد ،سازمان اتحاد فدائیان کمونیست با قلبی سرشار از امید به آزادی ، سعادت و بهروزی توده های کارگر وزحمتکش مردم ایران وجهان ، فرارسیدن سال جدید ۱۳۹۷شمسی و بهار زندگی بخش را به همه شما شاد باش می گوید. سال گذشته را همراه با بیم وامید سپری کردیم. ازیکسو شاهد تداوم تعرضات گسترده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی  نظام سرمایه داری وصاحبان قدرت وثروت به  سطح معیشت کارگران ، زحمتکشان و  سرکوب حرکت های اعتراضی آنان بودیم وازسوی دیگر شاهد گسترش اعتصاباتادامه مطلب


زنجیر را بشکن ، تقدیم به دختران خیابان انقلاب ، تدوین کلیپ , فرهنگ

زنجیر را بشکن ( کلیپ )


مصاحبه نشریه کارکمونیستی با رفیق نوشین شفاهی درباره مبارزات زنان درآستانه ۸مارس

کار: رفیق نوشین، درآستانه هشتم مارس روزجهانی زن هستیم . موقعیت مبارزات زنان ایران درشرایط فعلی چگونه است و طی یکسال گذشته  چه تحولاتی در جنبش برابری زنان بوجود آمده است؟ نوشین : بنظر من جنبش زنان در حال حاضر در یکی از حساسترین مقاطع مبارزاتی اش قرار گرفته است که میتواند نیروی بسیار عظیمی را وارد صحنه مبارزات سرنگونی طلبانه کند. حرکت اخیر ” دختران خیابان انقلاب” ظرفیت بالا و خلاقیت پویای جنبش زنان را بخوبی بنمایش گذاشت که گویای این واقعیت غیر قابل کتمان است که زنان ایرانادامه مطلب


گرامی باد ۸مارس روزجهانی همبستگی با مبارزات زنان

هشتم مارس  امسال مصادف است با اوج گیری مبارزات زنان ایران علیه تبعیضات جنسی و قوانین ومقررات و سنت های زن ستیز ومردسالار درجامعه. بموازات اوج گیری اعتراضات واعتصابات کارگری و تظاهرات گسترده دیماه امسال ،اقدامات  زنان پیشرو که به دختران خیابان انقلاب، معروف شدند، برعلیه حجاب اجباری این سمبل ارتجاع مذهبی و شرکت گسترده زنان دراعتصابات واعتراضات کارگری وحرکتهای اعتراضی توده ای، برگ نوینی را به تاریخ مبارزات زنان ایران برای ازادی و ورهائی ازستم واستثمار، افزود. زنان ایرانی درمبارزه با آپارتاید جنسی  نه تنها با یکی از زنادامه مطلب