فهرست

شنبه, مارس 17th, 2018

 

پیام نوروزی سازمان اتحادفدائیان کمونیست

 کارگران و زحمتکشان– بهاربا تمام جلوه هایش ازراه میرسد ،سازمان اتحاد فدائیان کمونیست با قلبی سرشار از امید به آزادی ، سعادت و بهروزی توده های کارگر وزحمتکش مردم ایران وجهان ، فرارسیدن سال جدید ۱۳۹۷شمسی و بهار زندگی بخش را به همه شما شاد باش می گوید. سال گذشته را همراه با بیم وامید سپری کردیم. ازیکسو شاهد تداوم تعرضات گسترده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی  نظام سرمایه داری وصاحبان قدرت وثروت به  سطح معیشت کارگران ، زحمتکشان و  سرکوب حرکت های اعتراضی آنان بودیم وازسوی دیگر شاهد گسترش اعتصاباتادامه مطلب