اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت شماره ۱ بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه ۲۰۲۰( ۱۱اردیبهشت ۹۹)

کارگران مبارز

اول ماه مه روز تجلی همبستگی کارگران سراسر جهان دربرابرنظام سرمایه درراه است .اول ماه مه امسال با اوضاع متفاوتی روبروهستیم ،بحران دربحران!

بحران اقتصادی و بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، طبقه کارگر وزحمتکشان را با چالشهای متعددی مواجه کرده است. اگرچه خطرسرایت ویروس کشنده کرونا حرکت های اجتماعی و نیز مراسمها، تجمعات وتظاهرات اول ماه مه امسال را مشکل و یا ناممکن کرده است. اما تشدید بحران ماهیت نظام سرمایه داری وضرورت تغییرات بنیادی درنظام اقتصادی وسیاسی موجود را نیزبرای توده های عظیم آشکارترساخته است. وراه حل های کارگری وسوسیالیستی نزد افکارعمومی کارگران وزحمتکشان جهان از مقبولیت بیشتری برخوردارشده است.

این دوران سخت را به فرصت برای ارتقاء سطح آگاهی و سازمانیابی همرزمان خود برای ادامه مبارزه درنبرد های آینده تبدیل کنیم.

دراین دوران بحرانی با انتخاب راه های مختلف  به اقدامات اعتراضی وانقلابی خود ادامه دهیم.ازطریق وسائل ارتباط جمعی  آگاهی توده های طبقه کارگر و محرومان جامعه را نسبت به موجودیت اقتصادی واجتماعی غیرقابل تحمل ورنجهای بیشماری که نظام سرمایه برزندگی آنها تحمیل کرده است،ارتقاء دهیم.

مبارزات ضد سرمایه داری درحال گسترش میان متحدین اصلی طبقه کارگراست.

بمثابه بخش آگاه و پیشرو جنبش کارگری، ضمن گسترش دامنه تبلیغ وترویج سوسیالیسم علمی وحفظ استقلال طبقاتی کارگران، دراین مرحله با شعارمحوری کار- مسکن-آزادی  وطرح مطالبات اقتصادی، اجتماعی وسیاسی توده های زحمتکش وتحت ستم واستثمار، زمینه های سازمانیابی واتحاد آنها را زیرچتر جبهه ای انقلابی برای سرنگونی نظام حاکم و استقرارساختاراقتصادی اجتماعی نوین مبتنی برشوراها، بوجود بیاوریم.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست ۲۶فروردین ۹۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »