اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت شماره ۲ بمناسبت اول ماه مه ۲۰۲۰(۱۱اردیبهشت۹۹)

کارگران مبارز!

سرانجام ارگان ضد کارگری “شورای عالی کار”  درغیاب نمایندگان واقعی کارگران، میزان افزایش ۲۱ در صد به دستمزد حداقل را اعلام کرد. براساس این تصمیم ضدکارگری، پایه دستمزد امسال برای مشمولان قانون کار ۱۸۳۵۴۲۶ هزار تومان تعیین شد. درحالیکه طبق برآورد فعالین کارگری این مبلغ حتی یک پنجم هزینه جاری یک خانواده کارگری را تامین نمیکند . نرخ تورم  بالای ۶۰درصد است.یعنی برغم افزایش ۲۱درصدی به دستمزد پایه،اما از قدرت خرید کارگران نسبت به فروردین ۹۸چهل درصد کاسته شده است. وبا افزایش هرماهه تورم، قدرت خرید آنها بازهم کاهش خواهد یافت .دراین اوضاع وخیم اقتصادی که ده ها میلیون ازتوده های مردم زیر خط فقرقراردارند .تصمیم ارگان ضدکارگری “شورای عالی کار”اعلان جنگ آشکار به طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه است.

کارگران مبارز وپیشرو!

“ازکوزه همان برون تراود که دراوست” از ارگان منسوب مافیای قدرت وثروت انتظاری بیش ازاین نیست .

درتدارک اول ماه مه امسال ازهمه امکانات ارتباط جمعی وروابط محیط کار و زیست خود استفاده بکنیم و دامنه مبارزه برای افزایش دستمزدها و بیمه های کامل و همه شمول اجتماعی را که میتواند نیروی محرکه عظیمی پدید آورد، گسترش دهیم .

با پیوند مبارزات پراکنده برسرد ستمزدها و بیمه های اجتماعی  کامل وهمه شمول، زمینه های اعتصاب عمومی و نبرد برای حق تعیین سرنوشت خویش را فراهم سازیم.

سازمان اتخادفدائیان کمونیست

بیست هشتم فروردین ۹۹

تراکت شماره ۱ بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه ۲۰۲۰( ۱۱اردیبهشت ۹۹)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »