اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیروزباد مبارزات انقلابی توده های زحمتکش مردم

جمهوری اسلامی درتلاش برای گذرازراه های پرپیچ وخم مقابله با بحران اقتصادی که تاروپود ساختار سیاسی واجتماعی جامعه را درهم پیچیده است . به هروسیله ای متوسل میشود تابلکه بتواند بخشی از کسربودجه دولتی و مخارج عظیم بوروکراسی ،نظامی ،امنیتی و خاصه خرجی های ارگانهای مذهبی ومخارج دخالتهای برون مرزی خودراازجیب مردم محروم جامعه  تامین کند.

درشرایطی که وضعیت معیشتی مردم  روز بروز وخیم ترمیشود. کارگران واکثریت زحمتکشان با حقوقهای چندین برابر زیرخط فقربا معضلات اقتصادی واجتماعی بیشماری دست و پنجه نرم میکنند، افزایش سه برابری قیمت بنزین پیامدهای وخامت بارتری را برای آنها به بار خواهد . افزایش بهای بنزین مستقیما درافزایش کرایه  ایاب و ذهاب ووسائل حمل و نقل عمومی ودرنتیجه به افزایش قیمت خدمات و مایحتاج عمومی  منجر شده و سطح معیشت  توده های زحمتکش مردم را ازآنچه که هست بدترخواهد کرد.

رژیم ددمنش جمهوری اسلامی درهراس از واکنش توده های مردم ساعتی قبل ازاعلام افزایش قیمت بنزین تمامی نیروهای سرکوبگر وخودرا بسیج کرده بود تا جلوی هراقدام اعتراضی را درنطفه خفه کنند .اما توده های جان به لب رسیده مردم بدون توجه به تمهیدات رژیم به خیابانهاریختند این اعتراضات، حداقل  ۱۴ استان وبیش ازصد شهرکشورادربرگرفت. در جریان اعتراضات، ده‌ها بانک و چند مرکز دولتی، از جمله یک پایگاه بسیج و یک فرمانداری، چند پمپ بنزین، یک حوزه علمیه، و چندین خودرو نیروی انتظامی به آتش کشیده شده است. گزارش‌های خبری حاکی از شلیک تیر جنگی به معترضان در شهرهای مختلف است وتاکنون ده ها نفرکشته وبیشاز هزارنفرزحمی گزارش شده است. اعتراضات به جاده‌های میان شهری نیز کشیده شده است. اینترنت سراسر کشورازروز دوم به طرز گسترده‌ای قطع شده است تا هم احبار سرکوبها منتشرنشود وهم امکان ارتباطگیری و سازماندهی تجمعات محدود گردد. از اعتراضات دی ۹۶ تا کنون، چنین حدی از اعتراضات در سطح کشور بی‌سابقه بوده است.

رژیم سعی میکند هم زمان با به کارگیری چماق سرکوب و کشتار از هویج نیز برای فریب مردم وانداختن تفرقه میان آنها استفاده کند روحانی ضمن تهدید به سرکوب تجمعات اعتراضی مردمی  و«اوباش» خواندن آنها درتبعیت از رهبر مرتجع خود، به مردم قول میدهد که مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین را به ۱۸میلیون خوانواربازخواهد گرداند! ازهمان صد ها وعده ای که به هیچکدام از آنها عمل نکرده است و نمیتواند بکند. توده های مردم تحت ستم واستثمار باخیزشهای میلیونی وپی درپی خود بارها اعلام کرده اند که هیچگونه اعتمادی به مافیای نشسته بر قدرت نظام سرمایه داری رانتی حاکم برکشورندارند. وتنها راه مقابله با خودسری های نظام حاکم و ستم وسرکوب آن، تداوم مبارزه تاسرنگونی رژیم وبدست گرفتن سرنوشت ازطریق شوراهااست. باوجود اینکه قیامهای متعدد تاکنونی با سد سرکوب و کشتار ویرانگری طبقه حاکم و دولت سرکوبگر آن مواجه شده است، اما طبقه کارگر و محرومان جامعه ازهر حیزش وقیام حود درسها میگیرند وخود را برای نبرد نهائی آماده میکنند.دراین برهه حساس وظیفه مهمی بردوش طبقه کارگر ایران،  بویژه کارگران صنایع کلیدی نظیر نفت و حمل و نقل قرارگرفته است که با سازماندهی اعتصاب عمومی، تظاهرات مردمی را تکمیل وکاررژیم را یکسره کنند.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ضمن محکوم کردن حمله ددمنشانه نیروهای سرکوبگر رژیم به تجمعات اعتراضی توده های مردم، همه کارگران ،زحمتکشان ایران ونیروهای آزادیخواه ومترقی جهان را به حمایت از مبارزات توده های زحمتکش مردم ایران فرامیخواند .

پیروزباد مبارزات انقلابی توده های زحمتکش مردم ایران

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست ۲۵آبان ۱۳۹۸

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »