اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

دیروز دوشنبه اول خرداد خیزش توده های مردم شهرهای تبریز

 

دیروز دوشنبه  اول خرداد  خیزش توده های مردم شهرهای تبریز زنجان وارومیه  به بهانه اعتراض به چاپ کاریکاتوری همراه با مطالبی اهانت آمیز نسبت به مردم آذربایجان،  شروع  وامروز نیز ادامه یافت  . دراین تظاهرات بیش از صدهزارنفر درتبریز وده ها هزارنفر درشهرهای ارومیه، زنجان ، اردبیل ، مراغه وبناب شرکت کردند .دراین تظاهرات هاکه بادخالت  نیروهای سرکوبگر رژیم به خشونت کشیده شد بسیاری از ساختمانهای دولتی  و وسایل نقلیه نیروهای سرکوب به آتش کشیده شدندو صد ها نفرزخمی و عده زیادی از جوانان ودانشجویان دستگیر شده اند.

این حرکت اعتراضی توده ای  بیانگر خشم و انزجار توده های زخمتکش مردم از سالها ستم واستثمار وزور وسرکوبی است که توسط  مافیای قدرت وثروت ودولت مذهبی آنها برمردم رواداشته میشود. جنبش توده ای شهرهای آذربایجان برآمد وتبلوری از جنبش کارگران وزخمتکشان سراسر ایران بر علیه ستم ملی، جنسی وطبقاتی است  که همواره به جرقه ای نیاز داشت تا شعله ورشود. رژیم جمهوری اسلامی وکسانی که با چنگ انداختن برثروت عمومی کشور ووچپاول دست رنج توده های  مردم برخرمراد سوار وخون مردم را به شیشه کرده اند، خود مبشر شوونیسم ومروج تحقیر وتوهین به ملیت ها و مذاهب مختلف به منظوردامن زدن به اختلافات  وبهره برداری از آن هستند. درتمام طول حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ماشین سرکوب آن علیه مبارزین رفع تبعیض ملی ، جنسی وطبقاتی هرگز از حرکت باز نایستاده است  وسرکوب  مبارزات مردم کرد، عرب،  بلوچ، ترکمن ،وآذربایجان وسایر خلقها ی زخمتکش ایران و همچنین سرکوب مبازات زنان برعلیه تبعیض جنسی و قوانین انسان ستیز ومبارزه کارگان برعلیه  ستم واستثمار و برای کسب حقوق وآزادیهای سیاسی،  نمونه های بارزی است که روزانه شاهد آنیم. خیزش  توده های مردم آذربایجان که همواره پیشتاز مبارزات دموکراتیک و آزادیخواهانه وبرابری طلبانه بوده اند، اگرچه به بهانه  توهین وتحقیر ملی از سوی روزنامه ای دولتی جرقه خورده است امامحصول سالها فشار اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی است که اینک به حریقی دامن گستر منجرشده است.

درپی این حرکت توده ای اعتراضی مردم آذربایجان رژیم وجریانات شونیستی  تلاش میکنند چنین وانمود کنند که این حرکت توده ای عظیم که یاد آور قیام یست ونهم بهمن 56 است ، به تحریک کشورهای خارجی وبدست گروه های اندکی از ناسیونالیستهای  ترک (که اغلب برای بی اعتبار کردن مبارزات مردم توسط عوامل اطلاعاتی رژیم سازماندهی میشوند) براه انداخته شده است. وصرفا برعلیه کاریکاتور منتشره در روزنامه ایران  صورت گرفته است . .تا بدین وسیله افکارعمومی را فریب داده  وتمام خشم ونفرت مردم از نظام حاکم را متوجه یکی دو روزنامه نگار وکاریکاتوریست نگون بخت  بکنند . آنها از بیان این واقعیت که برغم تشدید سرکوب و به گیر وببندی که راه انداخته اند دانشجویان، جوانان، کارگران وملیت های تحت ستم برای بدست گرفتن سرنوشت خود به پا خواسته اند و سرکوب وکشتار قادر نیست جلوی موج اعتراضات توده ای راسد کند، هراس دارند.  واینکه دراین میان امپریالیسم آمریکا ومتحدین آن ویا ناسیونالیستهای افراطی ملل تحت ستم ویا جناح هائی از درون رژیم وهر جریان دیگری ممکن است از مبارزه خلقهای تحت ستم برای حق تعین رنوشت خود سوء استفاده بکنند، در حقانیت این مبارزه که جزئی جدائی ناپذیر از مبارزه برای حقوق وآزادیهای دموکراتیک و برابری طلبانه است، خللی ایجاد نمیکند واین مبارزه خود جزئی از مبازه علیه امپریالیسم وارتجاع داخلی محسوب میگردد.

دانشجویان ، کارگران و بطور کلی خلقهای تحت ستم واستثمار باید درمقابل دسایس نیروهای سیاه ارتجاع وامپریالیسم  هشیار بوده واجازه ندهند  مبارزات برحق آنها از محتوا ی اصلی خود تهی شده و به سوی دشمنی میان اقوام وملیتهای مختلف وبویژه دشمنی با خلق زحمتکش فارس که خود قربانی سیاست های ارتجاعی وانسان ستیز رژیم حاکمند، سوق داده شود، رژیم سرکوبگر وصاحبان ثروت وقدرت دشمن آزادی وبرابری و دشمن مشترک همه کارگران وزحمتکشان وخلقهای مختلف در ایران هستند.

 

 

درمبارزه برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت ، مبارزه توامان  برعلیه ستم ملی ، جنسی و طبقاتی، تبلور مطالبات ومبازات متحد شماست . و این مطالبات باهم گره خورده است و به همین خاطر جنبش توده ای شمابرای حق تعیین سرنوشت وعلیه ستم ملی..  رنگ ومحتوائی آزادیخواهانه  و برابری طلبانه بخود میگیرد و با مخالفت دولت و طبقات دارا ومسلط مواجه شده و سرکوب میشود ، به« دسایس قدرتهای خارجی»  نسبت داده میشود، شعارهای ارتجاعی ضد مردم فارس زبان براه انداخته میشود تا زمینه نفرت واختلاف بین خلقها رادامن زده و جنبش شمارا سرکوب کنند .آنها جنبش عظیم شمارا همچون  اعقابشان شاه ، به اقدامات « اوباش وابسته به قدرتهای خارجی » ویا به«یک مشت تجزیه طلب و پان تورکیست» نسبت میدهند. با پرده پوشی این واقعیت که درمخالفت و سرکوب جنبش شما هیچ اختلافی بین رژیم جمهوری اسلامی با امپریالیست هاوطرفداران آنها نیست ونخواهد بود.

دانشجویان ، جوانان ، کارگران وزخمتکشان آذربایجان !

رژیم جمهوری اسلامی و افراد و عناصری که از آبشخور ناسیونالیسم  عظمت طلب ایرانی وترویجات و تبلیغات شونیستی  شاه وشخ  تغذیه میشوند ودر حفظ وضعیت موجود منافع اقتصادی وسیاسی کلانی دارند، برآنند تا با مقصرقلمداد کردن چند روزنامه نگار، مبارزات ومطالبات برحق شما را خار و کوچک شمرده و با تشدید سرکوب مطبوعات گره بزنند. اگر این ترفندها خنثی نشوند، آزادیخواهان وجنبش عظیم شما بیشترین لطمه را خواهد دید. آذربایجان همواره پرچمدار مبارزه علیه سرکوب وپرچمدار دفاع از آزادی بیان ، اندیشه و قلم بوده است . با خواست آزادی کلیه دستگیرشدگان از جمله  روزنامه نگارانی که خود به اشتباه خویش پی برده اند وازشما عذرخواهی نموده اند، توطئه رژیم را خنثی کنید .

با طرح خواست ها ومطالبات آزادیخواهانه وبرابری طلبانه خود، از جمله آزادی های سیاسی ،حق بیان تشکل تجمع و تحزب و..  پشتیبانی توده های زحمتکش مردم درسراسر ایران را جلب کنید. خق تعیین سرنوشت وبرخورداری از حقوق برابر درهمه زمینه ها حق مسلم شماست . برای پیروزی بر اهریمن ارتجاع وبرای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت خویش، در محل کار وزندگی خود متشکل شوید ودر سطح سراسری با ایجاد انجمنها و شوراهای  ایالتی و ولایتی که شکلی تجربه شده در قیام های توده ای آذربایجان است ، سرنوشت مبارزه خود را بدست گیرید و پیروزی بر اهریمن ارتجاع را تسحیل کنید .

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران     برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان

اتحاد فدائیان کمونیست دوم خرداد ماه 1385

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »